davalı işverenin yargılama devam ederken davacı işçiyi noter kanalı ile işe davet etmesi

ÖZÜ : işçinin işe iade davası açması üzerine, davalı işverenin yargılama devam ederken davacı işçiyi noter kanalı ile işe davet etmesi halinde;
Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir. İşverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Söz konusu davet bir anlamda feshin geçersiz olduğunun kabulü niteliğindedir. Bu nedenlerle, yargılamaya devam edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi gerektiği halde konusuz kaldığı gerekçesi ile reddine karar verilemeyeceği …….hakkında

9. Hukuk Dairesi 2014/17518 E. , 2014/36987 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : DİYARBAKIR 2. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 01/04/2014
NUMARASI : 2013/1056-2014/96
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, müvekkili kurumun 01/07/2013 tarihi itibari ile özelleştiğini, özelleştirme öncesi şirketlerinde çalışmaya devam eden işçilerin 4/c kapsamında özelleştirme kapsamında özelleştirme idaresine isimlerinin bildirilmesi için yoğun şekilde yazılı ve sözlü taleplerinin olması üzerine liste halinde özelleştirme öncesi çalışmaya devam eden işçilerden özellikle şirketleri ile devam etmek hususunda başvuruda bulunmayanların mağdur olmamaları için iş akitleri sonlandırılıp 4/c kapsamında istihdamları özelleştirme idaresine sunulduğunu ancak Diyarbakır 1.Noterliğinin 10/01/2014 tarih ve 1025 no’lu ihtarnamesi ile davacının işe başlaması için genel müdürlük tarafından ihtarname gönderildiğini, bu sebeple davanın konusuz kaldığını belirterek yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; işe iade davası açıldıktan sonra davalının, davacıya işe iade çağrısında bulunduğu ancak davacının bu çağrıya uymadığı gibi mahkemenin sonucunu bekleyeceğini davalıya bildirdiği, davacının bu çağrıya uyması durumunda işe iade davası açmakla ulaşacağı sonuca ulaşmış olacağı, bu nedenle davacının amacının işe iade olmayıp, işe iade tazminatlarının almaya yönelik olduğu ve dava açmakta iyiniyetli gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Karar süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine göre, davalı işverence herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmaksızın davacının iş akdinin 31.10.2013 tarihinde feshedildiği, davacının fesih bildiriminden itibaren bir aylık hak düşürücü süre içerisinde işe iade davası açması üzerine, davalı işverenin yargılanma devam ederken davacıyı noter kanalı ile işe davet ettiği anlaşılmaktadır.
Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir. İşverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Söz konusu davet bir anlamda feshin geçersiz olduğunun kabulü niteliğindedir. Bu nedenlerle davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 228.35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 04.12.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın