Yargıtay 22 Hukuk Dairesi

Esas:2016/23185
Karar:2019/21133
Karar Tarihi:14.11.2019

Özet: Gerek dairemizin ve gerekse yargıtayın yerleşik uygulaması, açıkça net miktarların talep edilmediği durumda, sabit olan alacaklarda brüt miktarlara hükmedilip kanuni kesintilerin infaz aşamasına bırakılması yolundadır. dosya kapsamına göre kesintilerin infaz aşamasına bırakılması en do yöntem olduğundan ve yerleşik içtihatlar da bu doğrultuda bulunduğundan, davacının alacaklarının brüt olarak hesaplanarak “yasal kesintiler infaz sırasında nazara alınmak kaydıyla” alacaklara hükmolunmalıdır. 

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalı işverenin …’da bulunan şantiyelerinde 27/09/2004-01/09/2014 tarihleri arası kamp amiri olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayrma ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Davalıların cevabının özeti: Davalı … A.Ş. vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının şirket nezdinde hizmetinin bulunmadığını, davacının çalıştığını iddia ettiği tarihte şirketin mevcut olmadığını, şirketin pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını,… A.Ş. ve … şirketlerinin ayrı tüzel kişiliği olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.Davalı … vekili, dava konusu alacakların zmanaşımına uğradığını, müvekkili şirketinin … Federasyonu kanunlarına tabi ayrı bir tüzel kişilik olduğunu, davacının İşkur Hizmet Sözleşmesi ile şirkette belirli süreli olarak istihdam edildiğini, işçilik alacaklarının Rusya Federasyonu Kanunu’na tabi olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme kararının özeti: Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Karar davacı ve davalılar vekillerince temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesine göre dava konusu alacak taleplerinin net ücret üzerinden tespit ve hükmedilmesine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. Gerek Dairemizin ve gerekse Yargıtayın yerleşik uygulaması, açıkça net miktarların talep edilmediği durumda, sabit olan alacaklarda brüt miktarlara hükmedilip kanuni kesintilerin infaz aşamasına bırakılması yolundadır. Dosya kapsamına göre kesintilerin infaz aşamasına bırakılması en doğru yöntem olduğundan ve yerleşik içtihatlar da bu doğrultuda bulunduğundan, davacının alacaklarının brüt olarak hesaplanarak “yasal kesintiler infaz sırasında nazara alınmak kaydıyla” alacaklara hükmolunmalıdır. Bu hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 14/11/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın