Anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış olan davanın, çekişmeli boşanmaya dönüşmesi ve davanın çekişmeli boşanma olarak görülebilmesi için ıslaha lüzum bulunmamaktar


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2014/8406 E.

2014/19293 K.


“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen nafakalar ve velayete ilişkin düzenleme yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış olan davanın, çekişmeli boşanmaya dönüşmesi ve davanın çekişmeli boşanma olarak görülebilmesi için ıslaha lüzum bulunmamakta olup, mahkemenin hükmün gerekçesinde davacının boşanma talebini çekişmeli boşanmaya dönüştürmesinin ıslah olarak kabul edilmesi doğru değil ise de, bu hususun sonuca etkili bulunmamasına göre davalının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 02.10.2014

Bir cevap yazın