Avukatın, avukatı olan hasım taraf ile görüşmesi disiplin cezasını gerektirir.

* Avukatın, avukatı olan hasım taraf ile görüşmesi disiplin cezasını gerektirir.

(Av. Yas. m. 34, 134 TBB Mes. Kur. m. 3,4, 6, 31)

Tarih
2.02.2018
Esas
2017/937
Karar
2018/137

Şikâyetli avukat hakkında; “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 31. maddesinde belirtilen ‘avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir, hasmın avukatı yok ise avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır’ ve 6. maddesinde belirtilen ‘avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir, taraflar arasında anlaşmazlıkların doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır’ hükümlerini ihlal ettiği” iddiası üzerine başlatılan disiplin kovuşturmasında, eylem sabit görülerek ceza tayin edilmiştir.

Şikâyetli önceki savunmalarında özetle; … 6. Aile Mahkemesinin 2014/573 esas sayılı dosyasında vekil olan avukat F.Y.S.’nin görevinin karşılıklı tarafların uzlaşması neticesinde davadan feragat etmeleri sonucunda son bulduğunu, … Adliyesinde açılacak olan boşanma davası nedeniyle Y.Ö. ile görüşme sağladığını, boşanma protokolünün karşılıklı taraflar ile görüşmeden hazırlanabilmesinin mümkün olamayacağını, davalı tarafın kendisini işbu dava dosyasında avukat ile temsil ettireceğini öğrenir öğrenmez ise kendisiyle görüşmediğini, avukat F.Y.S. isimli meslektaşının telefonu kapatma ya da üslup hatalarından kaynaklı olarak mesleki anlamda itibarını zedeleyen ithamlarından dolayı … numaralı telefonuna ‘Sayın meslektaşım üzülerek söylemeliyim ki itibarımı zedeleyecek bir ithamdır mesajınız siz ve müvekkilinizin talebi doğrultusunda hazırlanan boşanma protokolü haricinde bir görüşmemiz olmadı protokole uyulmaması halinde ise sonuçlarını hukuken anlatımda bulundum. Hakkınızda baroya şikâyet oluşturmak durumundayım suç duyurusunda da bulunma düşüncem var yanlış anlamayın sakın tehdit etmiyorum.’ 03.02.2015 tarihinde mesaj gönderdiğini, aynı zamanda avukat F.Y.S.’nin şikâyet dilekçesinde belirttiğinin aksine müvekkili ile Y.Ö.’nün boşanmış oldukları … Asliye Hukuk Mahkemesinde Y. hanımın da avukatı olmadığını, aynı zamanda müvekkilinin ve kendisinin tarafına hakaret ettiklerine ilişkin duruşma tutanağının ve gerekli görülmesi halinde tanık anlatımlarının mevcut olduğunu, bir hukuki sürecin sonuçlarının karşılıklı taraflara aktarılması ya da anlatılmasının avukatlık hizmetinin gereklerinden olduğunu, tehdit niteliği de taşımayacağının aşikâr olduğunu beyan etmiştir.

İncelenen dosya kapsamında Baro Yönetim Kurulunun 16.06.2016 günlü kararı ile şikâyetli hakkında Avukatlık Kanunu’nun 34, 134, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 4, 6 ve 31. maddeleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği,

Dosyamız içerisinde şikâyetçi ile şikâyetli arasında beyan edilen şekilde SMS örneklerinin, … 6. Aile Mahkemesinin 2014/573 esas sayılı dosyasının 02.07.2014 günlü 1. celse tutanağı ve 13.10.2014 günlü 2. celse tutanağının örneklerinin olduğu,

Talep gibi duruşmalı yapılan kovuşturmada şikâyetli avukatın sözlü savunmasında; Avukatlık Kanunu’nu ya da Meslek İlkelerini ihlal edecek herhangi bir eylem ya da işleminin bulunmadığını, kararda da görüleceği üzere taraf vekili olmadığı gibi, taraf sıfatı da olmadığını, bu dosyada taraf vekili olup, feragat ile sonuçlandığını, karşı tarafla temasının … 6.Asliye Mahkemesinin 2014/573 esas sayılı dosyasının feragat ile sonuçlanmasından ve aile birliği kurulduktan daha sonra olduğunu, bu nedenle şikâyetçinin feragat sonrası artık taraf vekili sıfatının son bulduğunu, bu nedenle hakkında disiplin cezası gereken herhangi bir eylem ya da işleminin bulunmadığını, bir kez asille görüştüğünü, şahsına ‘vekilim var’ demesi üzerine bir daha asil ile görüşmeyip vekili ile görüştüğünü, telefon görüşmesinin de devam etmediğini beyanla, … … 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi sıfatı ile) 2015/60 karar sayılı ve 20.2.2015 tarihli, üzerinde elektronik imza olan karar örneğini, … 6. Aile Mahkemesinin 2014/573 esas, 2014/1291 karar sayılı ve 13.10.2014 tarihli karar örneğini, … 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/2096 esas sayılı 30.03.2015 tarihli şikâyetçi müvekkilinin uygun davranmadığına dair duruşma tutanak örneğini ibraz ederek hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesini talep ettiği,

Baro Disiplin Kurulu’nun “Şikâyetli avukatın vekillik görevini ifa ederken boşanma kararının kesinleştiği 15.04.2015 tarihinden önce şikâyetçi avukatın vekillik görevi devam ederken karşı taraf asil ile 03.02.2015 tarihli mesajdan anlaşıldığı üzere vekili varken görüştüğü, Avukatlık Kanunu’nun 34, 134, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 4, 6 ve 31. maddelerinin ihlal ettiği anlaşılmıştır. ”gerekçesiyle oy birliği ile şikâyetli hakkında uyarma cezası verdiği,

Şikâyetlinin disiplin sicil özetinde ceza olmadığı,

Şikâyetlinin 19.07.2017 kayıt tarihli itiraz dilekçesinde özetle; önceki savunmalarını tekrarla Baro Disiplin Kurulu’nun aleyhine tesis ettiği cezanın kaldırılmasını talep ettiği,

Şikâyetçi avukatın Disiplin Kurulu kararına itiraz etmediği görülmüştür.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 4. maddesinde “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.”, 31.maddesinde de; “Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir.” denmektedir.

Dosya kapsamı ve şikâyetli avukatın ikrarı dikkate alındığında, şikâyetlinin, avukatı olan hasım taraf ile görüştüğü sabittir.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu kararı hukuken isabetli olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Gereği düşünüldü:

1-Şikâyetli avukatın itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 19.06.2017 gün ve 2016/D.580 Esas, 2017/330 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde … İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere,

Oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın