AYNI İCRA DOSYASINDA YENİDEN KIYMET TAKDİRİ VEYA SATIŞ İŞLEMİ OLSA BİLE İKİNCİ KEZ MESKENİYET ŞİKÂYETİ YAPILAMAZ

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2017/1795
KARAR NO : 2017/5980

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde; borçlunun, takip dosyasında haczedilen taşınmazın, İİK’nun 82/1-12. maddesi kapsamında haline münasip evi olduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılması için şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, her ne kadar alacaklı vekilince daha önce söz konusu taşınmazla ilgili karar olduğundan kesin hüküm itirazında bulunulmuş ise de, yeni bir kıymet takdiri ve satış işlemi yapıldığında borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunabileceği, kesin hükümden bahsedilemeyeceği gerekçesi ile şikayetin kabulüne, haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda; Emirdağ İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası ile başlatılan takipte borçlunun, taşınmazının haczedilmesi üzerine meskeniyet şikayetinde bulunduğu, Emirdağ İcra Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile meskeniyet şikayetinin reddine karar verildiği ve bu kararın onanarak kesinleşmesi üzerine alacaklının taşınmazın satışı için 30/06/2014 tarihinde talepte bulunduğu, icra müdürlüğünce taşınmazın satışının kıymet taktir raporunun alınmasından 2 sene sonra yapılmasının ihalenin feshi sebebi sayılacağının Hukuk Genel Kurulu’nca kabul edildiği belirtilerek taşınmazın kıymet taktir raporu tarihinin 15/12/2012 olduğu 2 yılı aşkın süre geçtiğinden satış talebinin reddine, ancak süresi içinde satış avansı yatırılmış olduğundan alacaklı tarafça feragat edilmedikçe taşınmaz üzerindeki haczin devamına, talep halinde yeniden kıymet takdiri yapılmasına karar verildiği, taşınmaz üzerinde yeni bir haciz işlemi yapılmadığı, alacaklının talebi üzerine yeniden alınan kıymet takdir raporunun borçluya tebliği üzerine borçlunun tekrar meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar İcra ve İflas Kanununda taşınmaz haczinin yenilenmesine dair bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz yeni bir işlem olup borçlunun her haciz için şikayet hakkı var ise de; yeni bir kıymet takdiri işleminin yeni bir şikayet hakkı doğurmayacağı açıktır.

Kural olarak icra mahkemesi kararları kesin hüküm teşkil etmez ise de, aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı icra müdürlüğü ya da takip işlemi hakkında verilmeleri ve kesinleşmeleri koşuluyla sonraki şikayet yönünden birbirlerine karşı kesin hüküm teşkil ederler.

O halde; Mahkemece kesin hüküm nedeniyle borçlunun meskeniyet şikayetinin reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın