Banka Aracılığı ile Ödenen Kıdem Tazminatının İşverence Geri Alınması

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/4019
K. 2020/1387
T. 3.2.2020

• ALACAK DAVASI ( İşveren Tarafından Tüm İşçilere Aynı Gün Kıdem Tazminatı Ödemesi Adı Altında Ödemler Yapılıp Aynı Gün Tüm İşçiler Tarafından Paranın Geri Çekilmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu – Davacının Kendisine Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemenin Yine Banka Kayıtları ile Kendisinden Geri Alındığını İddiasını İspatladığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Yetersiz İnceleme ile Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
• YAPILAN ÖDEMENİN GERİ ALINMASI ( Davacıya Kıdem Tazminatı Açıklamasıyla Yapılan Ödemenin Aynı Gün Davalı Tarafından Baskıyla Davacıdan Geri Alındığının İleri Sürüldüğü – İşveren Tarafından İşçilere Kıdem ve Hak Ediş Ödemesi Adı Altında Ödemeler Yapıldığı ve Ödemelerin Tamamının Aynı Gün İşçiler Tarafından Bankadan Çekildiğinin Banka Hesap Hareketleri ile Belirlendiği/Tanık Beyanlarına Göre İşçilerin Toplu Bir Şekilde Bankaya Götürüldüğü ve Yatan Paraların İşveren Tarafından Geri Alındığının Anlaşıldığı )
• İŞÇİLERE AYNI GÜN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ( Tanıkların Banka Hesabına Yatan Paraların İşveren Tarafından Geri Alındığını ve Bu Paraları İşten Çıkarılma Korkusu ile Verdiklerini Beyan Ettikleri – İşveren Tarafından Tüm İşçilere Aynı Gün Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılıp Aynı Gün Tüm İşçiler Tarafından Paranın Geri Çekilmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
1475/m.14
ÖZET : Dava, işçiye kıdem tazminatı açıklamasıyla yapılan ödemenin aynı gün işveren baskısıyla geri
alındığından bahisle bedelin davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
İşveren tarafından işçilere kıdem ve hak ediş ödemesi adı altında ödemeler yapıldığı, yapılan ödemelerin tamamının aynı gün işçiler tarafından bankadan çekildiğinin banka hesap hareketleri ile belirlendiği, dinlenen tanık beyanlarına göre işçilerin toplu bir şekilde bankaya götürüldüğü ve yatan paraların işveren tarafından geri alındığı yönünde beyanda bulundukları ve bu paraları işten çıkarılma korkusu ile verdiklerini beyan ettikleri anlaşılmakla,
İşveren tarafından tüm işçilere aynı gün kıdem tazminatı ödemesi adı altında ödemler yapılıp aynı gün tüm işçiler tarafından paranın geri çekilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davacının kendisine kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemenin yine banka kayıtları ile kendisinden geri alındığını iddiasını ispatladığı dosya kapsamı ile sabit olduğundan, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken tüm kayıtlar üzerinde etraflıca inceleme yapılmaksızın karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı …. Şti. bünyesinde … Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda çalışırken 27.01.2014 tarihinde davalı tarafından 17.501,49 TL ödeme yapıldığını ancak aynı gün paranın davalı işveren baskısıyla geri alındığını ileri sürerek bu bedelin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekili, davacıya ödeme yapıldığını, hiçbir hak ve alacağı kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, bozma sınrasında yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında, davacıya kıdem tazminatı açıklamasıyla yapılan ödemenin, aynı gün davalı tarafından baskıyla davacıdan geri alınıp alınmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır
Mahkemece tesis edilen karar dairemiz tarafından ; “Somut uyuşmazlıkta, temizlik görevlisi olarak görev yapan davacı, 31.12.2013 tarihinde davalı şirketin ihalesinin sona ermesi nedeniyle kendisine ve diğer çalışanlara kıdem tazminatı ödemesi yapıldığını belirtmiştir. Dosya kapsamından, 27.01.2014 tarihinde davacının İş Bankası … şubesindeki hesabına 17.501,49 TL kıdem ve hak ediş açıklamasıyla ödeme yapıldığı ve 5 dakika sonra paranın … İş Bankası şubesinden çekildiği anlaşılmaktadır. Davacı, bu paranın davalı işverenin baskısıyla çektirilip İş Bankası … şubesinde davalı tarafından geri alındığını iddia ederek bu paranın davalıdan tahsilini talep etmektedir. Davacı tanıkları da davacının iddialarını doğrulamışlardır. Mahkemece, hatalı değerlendirme ve inceleme yapılarak davacının işten kendisinin ayrılması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağından davanın reddine karar verilmiştir. Oysa dosyada incelenmesi gereken husus, davalı tarafından davacının iddia ettiği gibi ödenen paranın geri alınıp alınmadığıdır. Buna göre, 27.01.2014 tarihinde davacının hesabına yatırılan kıdem tazminatının aynı gün davalı tarafından geri alınıp alınmadığının, banka kaydının aksinin eşdeğer belge ya da görüntü ile ispatlanması gerektiği de göz önüne alınarak, gerekirse İş Bankası … Şubesinden kamera görüntülerinin de getirtilip, etraflıca araştırma yapılması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken hatalı ve eksik incelemeyle hüküm kurulması bozma nedenidir. ” gerekçesi ile bozulmuş, yerel mahkeme tarafından bozma ilamına uyulmuş ve dava dışı bankadan kamera kayıtları istenmiş, banka tarafından kamera kayıtlarının bulunmadığının bildirilmesi nedeni ile mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dairemizce davalı işveren tarafından, 27.01.2014 tarihinde kaç işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapıldığının, yapılan ödemelerin hangi saatte yapıldığının, diğer işçiler tarafından yapılan ödemelerin bankadan çekilip çekilmediğinin, çekilmiş ise hangi tarihte ve hangi saatte çekildiğinin İş Bankası … şubesinden sorularak dayanak belgeleri ile dairemize gönderilmesi” istenmiş, daha sonra dava dışı iş Bankası … şubesi tarafından CD içerisinde bildirilen ve …,…,…,…, …, ….,…,…, …, …, …, …,…, …,… isimli kişilerin 27.01.2014 tarihinden önceki ve sonraki 1 aylık banka hesap hareketlerinin ve davalı … ile… Ltd Şti’nin 27.01.2014 tarihinden önceki ve sonraki 1 aylık banka hesap hareketlerinin dosyamıza gönderilmesi” istenmiş, CD dosya içerisine gönderilmiştir. CD kayıtları üzerinde yapılan incelemede;
….’a işlem tarihi 27/01/14 işlem valörü 28/01/14 olan 10.012,04 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği,….n’a aynı işlem ve işlem valörü ile 13.149,20 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …e aynı işlem ve işlem valörü ile 13.540,45 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’ne aynı işlem ve işlem valörü ile 17.554,74 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’a aynı işlem ve işlem valörü ile 8.491,95 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’ a aynı işlem ve işlem valörü ile 10.012,04 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’a aynı işlem ve işlem valörü ile 22.177,02 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’e aynı işlem ve işlem valörü ile 11.488,79 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’e aynı işlem ve işlem valörü ile 15.080,00 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’a aynı işlem ve işlem valörü ile 20.275,84 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’a aynı işlem ve işlem valörü ile 8.435,15 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …a aynı işlem ve işlem valörü ile 5.355.14 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği, …’e aynı işlem ve işlem valörü ile 6.800,18 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği,…’ye aynı işlem ve işlem valörü ile 17.543,78 TL kıdem ve hak ediş ödemesi yapıldığı, yatan paranın aynı gün geri çekildiği anlaşılmaktadır.
Tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmede, işveren tarafından işçilere 27/01/2014 tarihinde kıdem ve hak ediş ödemesi adı altında ödemeler yapıldığı, yapılan ödemelerin tamamının aynı gün işçiler tarafından bankadan çekildiğinin banka hesap hareketleri ile belirlendiği, dinlenen tanık beyanlarına göre işçilerin toplu bir şekilde bankaya götürüldüğü ve yatan paraların işveren tarafından geri alındığı yönünde beyanda bulundukları ve bu paraları işten çıkarılma korkusu ile verdiklerini beyan ettikleri, işveren tarafından tüm işçilere aynı gün kıdem tazminatı ödemesi adı altında ödemler yapılıp aynı gün tüm işçiler tarafından paranın geri çekilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davacının kendisine kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemenin yine banka kayıtları ile kendisinden geri alındığını iddiasını ispatladığı dosya kapsamı ile sabittir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken tüm kayıtlar üzerinde etraflıca inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.02.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın