Bono’nun bedel-miktar hanesinde rakamla 20.000 TL, metinde yazıyla “yirmin” yazıyorsa….

20,00 TL miktar için senet düzenlenmeyeceğinden, hayatın olağan akışına aykırıdır. Senet bedelinin maddi hata sonucu yazı ile ‘yirmin’ yazıldığı anlaşılmakla, yasal unsurları havi olan bonoda, bedelin 20.000 TL olduğunun kabul gerekir….

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2012/14387 E.
2012/31958 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Takibe konu 10.02.2011 vadeli senette rakamla “20.000 TL” yazılı olup, metin içinde yazı ile gösterilen bölümün ise “yirmin” TL şeklinde yazılı olduğu görülmektedir.
TTK.nun 588/1.fıkrasına göre senette rakam ve yazı bölümlerinde farklı değerlerin bulunması durumunda tahrifat olmaması koşulu ile yazı ile yazılan kısma itibar edilmesi gerekir.”
Yasa hükmünde, senet bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunluluğu düzenlenmemiştir. Yazı ve rakam arasındaki farklılıktan kasıt senedin çelişkili değerler ihtiva etmesidir ki somut olayda senetteki ‘yirmin’ kelimesi bir anlam ifade etmediğinden senet bedelinde yazı ve rakam arasında çelişki bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. ‘Yirmin’ kelimesinin 20,00 TL olarak kabulü, bu miktar için senet düzenlenmeyeceğinden, hayatın olağan akışına aykırıdır. Senet bedelinin maddi hata sonucu yazı ile ‘yirmin’ yazıldığı anlaşılmakla, yasal unsurları havi olan bonoda, bedelin 20.000 TL olduğunun kabul gerekir. Aksi halin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olur.
Şu halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabul yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın