Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür.

Borçlunun, mal kaçırmak için parasını borçlunun ödediği ancak muvazaalı olarak yakınları adına tapuda kaydedilen taşınmazlar için açılan tasarrufun iptali davası…”Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür. Bu gibi tasarruflar nam-ı müstear olarak adlandırılmaktadır. Nam-ı müstear somut olaya göre bir çeşit muvazaa olabileceğinden her türlü delil ile ispat edilebilir.”
T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/7282
K. 2017/9610
T. 25.10.2017
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde Davacı … AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan …’ın müvekkili bankada çalışırken yapmış olduğu yolsuzluk sebebiyle zimmetine geçirdiği paralardan bir kısmının tahsili için borçlu aleyhine … … Müdürlüğünün 2009/601 Esas sayılı takip dosyası ile 24/07/2009 tarihinde … takibine başlandığını, bankaca yaptıkları malvarlığı araştırmasında …’ın satın aldığı taşınmazlarını ve diğer malvarlığını başlanacak … takiplerinin etkisinden kurtulmak ve alacaklılarını zarara sokmak kastıyla muvazaalı olarak yakınlarının adına yaptığını veya kendi adına tescil yaptırmayıp eski maliklerin adına devam ettirdiğini, hatta bu amaçla maliki olduğu …adresindeki diğer taşınmazı diğer davalı eşi … adına tescil ettirdiğinin öğrenildiğini, davalı … hakkında … Başsavcılığının 2009/939 Soruşturma numaralı dosyası ile başlatılan soruşturma neticesinde davalının evinde yapılan arama sonucunda davaya konu dairenin bedelinin 23.500 Euro olduğu ve ödemelerin … tarafından yapıldığının belirlendiğini, davalılardan … ev hanımı olup eşinin maaşından başka herhangi bir gelirinin olmadığını, …’ın ise 23.500 Euro ödeme gücünün bulunmadığını, bu ödemeyi müvekkili bankadan zimmetine geçirdiği paralarla yaptığını, davalı …’ın …’ın ivazsız bağışladığı paralar ile satın aldığı davaya konu taşınmazı yine onun talimatıyla kendi adına tescil ettirdiğini, yani görünürde malikin … ama gerçek malikin … olduğunu, borçlu …’ın nam-ı müstear kurumunu alacaklı müvekkili bankayı zarara uğratmak için bir araç olarak kullanmak istediğini, alacaklı müvekkilinden mal kaçırmak isteyen borçlu nam-ı müstear …’ın iktisap ettiği malı cebri … tehlikesi geçince kendisine devretmesini istemediğini, muvazaalı olarak satış yapıldığı belli olan davaya konu … ili, … Mahallesi, 1415 pafta, 37 ada, 234 parselde kayıtlı mesken nitelikli …adresindeki taşınmazın satışının bankaları açısından iptali ile tapu kaydının tashihine gerek olmaksızın alacaklarının cebri … yoluyla davaya konu taşınmazı sattırarak alacaklarının tahsiline, taşınmazın dava sırasında üçüncü bir şahsa satış ve mülkiyetinin devrinin engellenmesi bakımından teminatsız olarak tapu kaydı üzerine ihtiyat-i tedbir konulmasını ve İİK’nun 281 maddesi uyarınca anılan taşınmaz üzerine ihtiyat-i haciz konulmasını talep ve dava etmiştir.
Davalılara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla tebligatın yapıldığı, davalıların davaya cevap vermedikleri ve duruşmalar katılmadıkları anlaşılmıştır.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, nam-ı müstear talepli açılmış tasarrufun iptali davasıdır
Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür. Bu gibi tasarruflar nam-ı müstear olarak adlandırılmaktadır. Nam-ı müstear somut olaya göre bir çeşit muvazaa olabileceğinden her türlü delil ile ispat edilebilir. Somut olayda davalı borçlu aleyhine yürütülen bir ceza dosyasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca davalı borçlunun eşi olan… nin ev hanımı olması, davaya konu gayrımenkulü satın alabilecek gelirinin bulunup bulunmadığının da mahkemece araştırılmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece ceza dosyasının bekletici mesele yapılarak ve davalı … nin davaya konu gayrımenkulü tasarruf tarihinde satın alacak gelirinin bulunup bulunmadığı hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine 25.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın