suça sürüklenen çocuğa adli para cezası verilmez

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2016/7497
K. 2016/11384
T. 20.6.2016
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : A-)Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan kurulun hükmün incelenmesinde;
TCK’nın 151/1 ve 61/9. maddeleri gereğince asgari gün adli para cezasının alt sınırının hapis cezasının alt sınırından az olamayacağı gözetilmeden eksik ceza tayini ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesine göre, suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilemeyeceği hususu gözetilmeden mahkumiyet hükmünün taksitlendirmeye dair fıkrasında ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği şeklinde ihtarda bulunulması, hükmün kesin niteliği sebebiyle bozma nedeni yapılmamıştır.
14/04/2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 5320 Sayılı Kanuna eklenen ek 2. madde uyarınca doğrudan verilen 3.000,00 TL’ye kadar olan adli para cezalarından ibaret mahkumiyet hükümleri kesin olup, mala zarar verme suçundan dolayı tayin edilen 80 TL adli para cezasına dair hükmün cezanın türü ve miktarı itibariyle temyizi mümkün bulunmadığından, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 Sayılı CMUK’un 317. maddesi gereğince suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz talebinin tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
B-)Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulun hükmün incelenmesine gelince;
SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 20.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 13. Ceza Dairesi
ESAS: 2013/7097
KARAR: 2014/6874

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I- Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk T.. A.. müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II- Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Mala zarar verme suçunun yasal tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü, mahkemece suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının TCK 50/2. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilemeyeceği ancak; Yargıtay CGK’nın Dairemizce de benimsenen 11.02.2014 günlü, 2012/1528 esas ve 2014/62 sayılı kararında belirtildiği üzere, 65 yaşını bitirenler (ya da 18 yaşından küçük olanlar) hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının TCK 50/1-3. maddesi uyarınca adli para cezasına (ya da diğer seçenek yaptırımlardan birine) çevrilebileceği gözetilerek yapılan incelemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk T.. A.. müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 03.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

suça sürüklenen çocuğa adli para cezası verilmez

Bir cevap yazın