CEZAEVİNDE BULUNAN BABA İLE ÇOCUKLARININ KİŞİSEL İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ

Özet: Kişisel ilişki düzenlenirken infazda zorluk oluşturmayacak şekilde kişisel ilişki tesis edilmesi gerekir. Dosya kapsamından erkeğin cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davalı babanın halen cezaevinde olup olmadığı cezaevinde ise cezaevinin görüş günleri ile cezaevinde çocuklarla baba arasında kişisel ilişki kurulması için bir ortamın sağlanıp sağlanamayacağı hususları araştırılarak baba ile ortak çocuklar arasında çocukların yaşları ve üstün yararları da göz önünde bulundurularak kişisel ilişkinin buna göre düzenlenmesi gerekir.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2017/1516
K: 2018/13318
K.T.: 22.11.2018
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından nafaka ve tazminatların miktarı ile ortak çocuklarla kurulan kişisel ilişki yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı kadın tarafından, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında erkeğin içki içtiği ve sadakatsiz davranışta bulunduğuna dair vakıaya dayanılmadığı, dayanılmayan bu vakıaların davalı erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı erkeğin yine de tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Kişisel ilişki düzenlenirken infazda zorluk oluşturmayacak şekilde kişisel ilişki tesis edilmesi gerekir. Dosya kapsamından erkeğin cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davalı babanın halen cezaevinde olup olmadığı cezaevinde ise cezaevinin görüş günleri ile cezaevinde çocuklarla baba arasında kişisel ilişki kurulması için bir ortamın sağlanıp sağlanamayacağı hususları araştırılarak, baba ile ortak çocuklar arasında çocukların yaşları ve üstün yararları da göz önünde bulundurularak, kişisel ilişkinin buna göre düzenlenmesi gerekirken, herhangi bir araştırma yapılmadan ve infazda sıkıntıya yol açacak şekilde düzenlenen kişisel ilişki doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, 2. bentteki bozma sebebine göre davacının kişisel ilişkiye yönelik sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 22.11.2018 (Per.)

Bir cevap yazın