Cinsel taciz .. ingilizce olarak “merhaba ben Yasin benim cep telefon numaram 0555 … dir, “Senin ile seks yapmak istiyorum, seni seviyorum” cinsel taciz suçunu oluşturur.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi

2013/7578 E.
2014/14417

K.Tebliğname No : 14 – 2012/116484

MAHKEMESİ : Kapatılan Marmaris 1. Sulh Ceza Mahkemesi: (İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi)
TARİHİ : 31.01.2012
NUMARASI : 2011/352 Esas, 2012/58 Karar
SUÇ : Cinsel taciz

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Mağdurenin soruşturma aşamasındaki “D.. isimli cafede oturduğum esnada daha önceden tanımadığım şahıs yanımıza gelerek bana bir kağıt verdi ingilizce olarak merhaba ben Yasin benim cep telefon numaram 0555 … dir, “Senin ile seks yapmak istiyorum, seni seviyorum” yazıyordu, bunun üzerine hemen D.. Cafede çalışan garsonu çağırdım ve elimdeki not yazılı kağıdı garsona vererek şahısı gösterdim ve bu şahıstan rahatsız olduğumu söyledim, daha sonra şahıs garsonun elinde bulunan kağıdı aldı ve yırttı, şeklindeki beyanı, sanığın aşamalardaki “Müştekiyi tanımam, ben olay tarihinde D.. isimli cafede arkadaşlarımla birlikte içki içiyordum, karşımızdaki masada da bayanlar vardı galiba yabancı şahıslardı, yanımda bulunan arkadaşlar bir kağıda benim adıma bir şeyler yazıp bayanlara vermişler, fakat ben bundan haberim yoktu. Sarhoş olduğum için haberim dahi yoktu” şeklindeki beyanı, tanık Hafız’ın soruşturma aşamasındaki ”ben diva cafede garson olarak çalışırım, mağdure beni çağırdı elinde bir kağıt vardı, kağıdı bana vererek diğer masada oturan ve sürekli olarak bizim cafeye gelen şahsı göstererek kendisini rahatsız ettiğini, bana verdiği kağıtta ingilizce olarak merhaba ben Yasin, benim cep telefon numaram 0555 … dir, senin ile seks yapmak istiyorum, seni seviyorum yazıyordu, bunun üzerine hemen şahsın yanına gittiğini cafede böyle şeylere müsade etmediklerini, şahsın elindeki kağıdı alıp yırttığını” şeklindeki beyanı, tanık Mikaela’nın soruşturma aşamasındaki mağdureyi doğrulayan ifadesi karşısında sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediği açıkca anlaşıldığı halde, mahkemece sanığın mahkûmiyeti ve cezalandırılması yerine, delillerin tartışmasına girmeden sadece yeterli delil bulunmadığından bahisle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

5237 sayılı TCK
Cinsel Taciz

MADDE 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına (Değişik ibare: 6545 – 18.6.2014 / m.61) “, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (Değişik 2. fıkra: 5377 – 29.6.2005 / m.13) (2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
(2) (Değişik : 6545 – 18.6.2014 / m.61) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Bir cevap yazın