Cumhurbaşkanına hakaret beraat

YARGITAY 16. Ceza Dairesi

2019/11074 E.

2020/2040 K.

….
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde: Sanığın sübutu kabul edilen facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde 16/07/2016 tarihinde, “bir de sokaklara dökülün diyor reis; bu kez sokağa çıkma yasağına uyuyorum. Şimdi git eline beline silah dolayıp üzerimize saldığın askerlerin korusun seni. Militarizm senin taktiğindi. Tabi senaryoda olur mu olur…Darbeye izin vermedik çünkü biz güçlüyüz bizi seçin kafası bu halka cazip gelir” şeklindeki paylaşımlarının, rahatsız edici olduğu görülse de siyasi içeriği itibariyle, iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelik taşımaması nedeniyle demokratik toplumda siyasi kişiliklerden beklenen hoşgörü kapsamında değerlendirilmesi gereken ağır eleştiri olarak kabul edilmesinde hukuki isabetsizlik bulunmadığından kanun yararına bozma isteminin 1 numaralı talep yönünden reddine,

Ancak hüküm, iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.(TCK Madde 225/1) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.(TCK Madde 225/2) Yargılama neticesinde sübutu kabul edilen eylemin, iddianamede unsurları gösterilen suçu değil ve fakat bir başka suçu oluşturduğu kanaatine varılmış ise eylemin vasfen ikiye bölünerek bir vasfı yönünden beraat, diğer vasfı yönünden de bir başka karar verilemeyeceği gözetilmeden Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sanığın beraatine karar verilip ayrıca aynı eylemin Türk Ceza Kanununun 301.maddesi kapsamında kaldığı gerekçesi ile ikinci kez yargılama sonucunu doğuracak biçimde suç duyurusunda bulunulmasında hukuki isabet bulunmamakla, kanun yararına bozma isteminin 2 numaralı talep yönünden kabulüne karar verilmiştir.
V-SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin;
1 numaralı bozma istemi yönünden REDDİNE;
2 numaralı bozma istemi yönünden kabulü ile Düzce 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.05.2018 tarihli ve 2017/529 esas, 2018/343 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309/4-c. maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılanmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın