Davacının davalı işyerinden eşinin tayini nedeniyle ayrıldığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

2012/17537 E.
2014/19584 K.

MAHKEMESİ : TARSUS İŞ MAHKEMESİ(MÜSTEMİR YETKİLİ)
TARİHİ : 29/02/2012
NUMARASI : 2011/58-2012/29

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ücret alacağı ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davalı işyerine 2007 yılında giren müvekkilinin, maaş ödemesi yapılmadığı, fazla çalıştırıldığı ve yer değişikliği yapılmak istendiği için 06.04.2010 tarihinde haklı sebeple istifa ettiğini, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, kıdem tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının eşinin Ankara’ya tayini çıkmasından dolayı davalı işverene kendi rızası ile iş akdini feshettiğini belirtir dilekçe yazdığını, devamında 07.04.2011 tarihinde de ilişiğinin kesildiğini, bu nedenle kıdem tazminatı talebinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, fazla çalışmasının ve ücret alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı ve ücret alacağının tahsiline, fazla çalışma alacağı talebinin reddine hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı ücretlerinin ve fazla çalışma karşılıklarının ödenmemesi ve yer değişikliği yapılmak istenmesi nedeniyle haklı fesih iddiasına dayanmış, davalı işveren davacının eşinin Ankara’ya tayini çıkması nedeniyle işten ayrıldığını savunmuştur.
Mahkemece davacının maaşlarının eksik ödendiği, bu nedenle davacının iş akdini feshetmesinin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir.
Davacı davalı işverenliğe sunduğu 05/04/2010 tarihli istifa dilekçesinde hiçbir neden belirtmeksizin görevinden kendi isteğiyle ayrılmak istediğini bildirmiş, davacı tanıkları davacının eşinin Ankara’ya tayini çıkması üzerine davacının işten ayrıldığını beyan etmişler, davalı işveren tanık dinletmemiştir. Özellikle davacı tanığı S. B.’ın beyanı doğrultusunda davacının davalı işyerinden eşinin tayini nedeniyle ayrıldığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 16/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın