DAVACIYA TEMYİZ DİLEKÇESİNE KARŞI CEVAP VERME HAKKI TANINMASI

Özet: Mahkemece direnme kararının usulüne uygun olarak davalı alacaklı vekiline tebliğ edilerek gerekçeli temyiz dilekçesini sunması için gerekli olan yasal sürenin tanınması, temyiz dilekçesinin sunulması hâlinde gerekçeli temyiz dilekçesinin, aksi hâlde süre tutum dilekçesinin davacıya tebliğ edilerek, davacıya temyiz dilekçesine karşı cevap verme hakkı tanındıktan sonra dosyanın Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına eksiksiz biçimde gönderilmesi gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu
E: 2017/712 K: 2018/1666 K.T.: 08.11.2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki “ihalenin feshi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Batı İcra (Hukuk) Mahkemesince ihalenin feshine dair verilen 24.02.2015 tarihli ve 2014/897 E., 2015/136 K. sayılı kararın davalı borçlu vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 12 . Hukuk Dairesinin 05.10.2015 tarihli ve 2015/21100 E,. 2015/22928 K. sayılı kararıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava ihalenin feshi istemine ilişkindir.
Mahkemece ihalenin feshine karar verilmiş, hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesine ait yukarıda esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuştur.
Bozma üzerine yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiş, direnme kararı davalı alacaklı Deniz Spor Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve davalı borçlu … vekilince temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında direnmeye ilişkin kısa kararın tefhiminden sonra davalı alacaklı vekilince 05.04.2016 tarihli süre tutum dilekçesi ile temyiz isteminde bulunularak gerekçeli kararın tebliğ edilmesi hâlinde gerekçeli temyiz dilekçesinin sunulacağının bildirilmiş olmasına karşın, mahkemece direnmeye ilişkin gerekçeli karar davalı alacaklı vekiline tebliğ edilmeden dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a gönderilmiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, direnmeye ilişkin gerekçeli kararın davalı alacaklı vekiline tebliğinin gerekip gerekmediği hususu ön sorun olarak ele alınıp tartışılmış ve yapılan görüşmeler sonunda; direnmeye ilişkin gerekçeli kararın davalı alacaklı vekiline tebliğ edilerek, gerekçeli temyiz dilekçesini sunması için yasal sürenin tanınması, temyiz dilekçesinin sunulması hâlinde gerekçeli temyiz dilekçesinin, aksi hâlde süre tutum dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu durum karşısında, mahkemece direnme kararının usulüne uygun olarak davalı alacaklı vekiline tebliğ edilerek gerekçeli temyiz dilekçesini sunması için gerekli olan yasal sürenin tanınması, temyiz dilekçesinin sunulması hâlinde gerekçeli temyiz dilekçesinin, aksi hâlde süre tutum dilekçesinin davacıya tebliğ edilerek, davacıya temyiz dilekçesine karşı cevap verme hakkı tanındıktan sonra dosyanın Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına eksiksiz biçimde gönderilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç : Yukarıda yazılı eksikliğin tamamlanması için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 08.11.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın