EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA İŞVEREN İÇİN GEÇERLİ BİR FESİH SEBEBİ MİDİR

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 2019/1162
K. 2019/14397
T. 26.6.2019
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi’nin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
…Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu kabul ederek, davacının işe iadesine karar vermiştir.
…Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; müvekkilinin, davalı …. Bankası A.Ş. bünyesinde 04.09.1989 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olup son olarak … Şubesi şube müdürlüğü görevini yürüttüğünü, müvekkilin davalı Bankadaki başarılı performansına rağmen müvekkilin iş akdini 01.08.2016 tarihli 14666 Sayılı yazıyla; “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 31.05.2016 tarih 20-44 Sayılı kararıyla personelin emekliliğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olduğunu, emekliliğini hak etmiş personelden, yaşı ile Banka içi ve dışı hizmet toplamı 85 ve üzeri olanların emekliye sevk edileceği, bu kriteri sağlamamakla birlikte, emekliliği hak etmiş 55 yaş ve üzerindeki personelin emekliye sevk edileceğini, belirlenen emeklilik kriterini sağlamakla birlikte emekli olarak ayrılmayı kabul etmeyen personelin iş akdi feshi yoluyla Banka ile ilişkilerinin kesileceği karara bağlandığını, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 17.06.2016 tarih 912-32 Sayılı Genel Mektubu ile söz konusu düzenlemeler tüm personele duyurulduğunu ve kapsam dahilinde olan personelden birim yöneticiliği aracılığıyla Emeklilik dilekçeleri toplanmaya başlandığını, belirtilen kriterler kapsamında olmanıza karşın emekli olarak ayrılmayı kabul etmemeniz nedeniyle tüm yasal haklarınızın ödenmesi suretiyle İş Akdinizin feshedilmesi Genel Müdürlük makamının onayı ile uygun görülmüştür.” gerekçesiyle feshedildiğini, davalı tarafın iş akdini fesih yazısının müvekkiline;… Noterliği 61402 yevmiye, 05.08.2016 tarihli ihtarıyla 11.08.2016 tarihi itibarıyla tebliğ edildiğini, müvekkilinin iş akdinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak feshedilmiş olduğunu, davalı Bankaca alınan kararın eşitlik kuralı çerçevesinde herkese karşı tutarlı bir şekilde uygulanmadığını, davalı tarafça feshin son çare olması ilkesinin dikkate alınmadığını iddia ederek, feshin geçersizliğine, müvekkilinin işe iadesine ve işe iadenin mali sonuçlarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B-) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; bankalarınca emekliliği hak etmiş tüm personel için eşit objektif kriterler getirildiğini, davacının iş akdinin bu kriterler kapsamında feshedildiğini, yönetim kurulu kararı kapsamında 17/06/2016 tarih, 912-32 Sayılı “emeklilik işlemleri” konulu genel mektup yayınlandığını, davacının bu şekilde uygulamadan haberdar olduğunu, davacının 30/06/2016 tarihi itibariyle yaşının 56 yıl 19 gün olması nedeniyle 29/07/2016 tarihinde emekliye ayrılması için bağlı bulunduğu daire başkanlığı’na bildirim yapıldığını, emeklilik dilekçesi vermesinin talep edildiğini, davacı tarafın Medeni Kanunun 2. maddesi kapsamında dürüstlük kuralına uygun olarak hareket etmediğini, yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca belirlenen kriterler kapsamında emekliliği istenilen personele tüm tazminat ve yasal haklarının ödenmesi dışında ekstra olarak beş brüt maaş tutarında iş sonu tazminatı ödenmesinin de kararlaştırıldığını, davacının ise bankaca verilen beş brüt maaşı kabul etmediğini işbu davayı açarak daha fazla tazminat alma niyetiyle hareket ettiğini, aynı kriterlere uyan tüm personele eşit şeklide işlem yapıldığını, emekliliğe sevk uygulamasının hukuken yerinde bir uygulama

olduğunu, bankacılık sektöründeki diğer büyük bankalarca da aynı yöntemin uygulanmakta olduğunu, haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Ç) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. D-) İstinaf Sebepleri:
Davacı vekili istinaf başvurusunda; davacının 1989 tarihinden itibaren davalı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi bünyesinde çalışmaya başladığını, davacının iş sözleşmesinin 55 yaşını geçmesi ve emeklilik yaşının gelmesi nedeniyle feshedildiğini, ancak mahkemenin işyerinin ve işletmenin gerekliliklerinden kaynaklanan nedenler banka genel uygulamasının bu yönde olduğu belirtilerek davayı reddettiğini, emeklilik yaşının gelmesinin haklı ve geçerli bir fesih olamayacağını, işletmesel karar sayılamayacağını iddia ederek, ilk derece mahkemesinde verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
E-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan kabulüne karar verilmiştir.
F-) Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur. G-) Gerekçe:
Davalı bankanın aldığı bir işletmesel karar ile 55 yaşını doldurmuş, emekliliğe hak kazanmış tüm şube müdürlerinin iş akitlerine bu işletmesel karar uyarınca son verilmesi kararlaştırılmış olup, sözü edilen işletmesel karar tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Mahkemenin işletmesel kararın yerindeliğini denetleme yetkisi olmayıp tutarlılık denetimi yapabilir ve yukarıda da açıklandığı üzere davalı işletmesel kararı aynı şartları taşıyan herkes için tutarlı bir şekilde uygulamıştır. Bu deliller ve kabul karşısında feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
Bu sebeple, Bölge Adliye Mahkemesince yerinde olmayan gerekçelerle verilen karar bozularak İş Kanunu’nun 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-) İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2-) Davanın REDDİNE,
3-) Alınması gereken 44,40 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin mahsubu ile bakiye 15,20 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-) Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 48,50 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile bu davalıya ödenmesine,
5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.725,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, kesin olarak 26.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın