Evlatlık ve Altsoyu, Evlat Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2008/9407
KARAR NO. 2009/12910
KARAR TARİHİ. 1.7.2009

Evlatlık ve Altsoyu, Evlat Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. (TMK. md.500/1)

Davacı, kendisini evlat edinen Mehmet’in kardeşi olan 5.7.2006 tarihinde vefat eden Hüseyin Hüsnü ile davalı Halil İbrahim arasındaki evlatlık bağının esasa ilişkin noksanlıklarla sakat olduğunu ileri sürerek bu ilişkinin kaldırılmasını istemiştir. Evlat edinme, esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa Cumhuriyet Savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. ( TMK. md.318/1 ) İlgililerin evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilmesi için bu ilişkinin kaldırılmasında hukuki bir yararlarının bulunması şarttır. Davacı ile kendisini evlat edinmiş olan Mehmet arasındaki evlatlık ilişkisi Mehmet’in 9.1.1994 tarihinde ölümü ile sona ermiştir. Evlat edinen Mehmet’e daha sonra vefat eden kendi murislerinden intikal edecek miras hakkı bunun evlatlığına geçmez. Davacıyı evlat edinen Mehmet 1994’de, kardeşi Hüseyin Hüsnü ise 2006’da öldüğüne göre; Hüseyin Hüsnü ile davalı arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda davacı Mehmet’in evlatlığı olarak Hüseyin Hüsnü’ye mirasçı olamayacaktır. O halde davacının Hüseyin Hüsnü ile davalı arasındaki evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını istemekte hukuki bir yararı bulunmamaktadır. İsteğin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2009 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Türk Medeni Kanunu’nun 318. maddesi uyarınca, evlat edinmenin esasa ilişkin noksanlıklardan biriyle sakat olması halinde, Cumhuriyet Savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Yasa koyucu, evlat edinme ilişkisindeki esaslı unsurların noksanlığını kamu düzeniyle ilgili bulduğundan Cumhuriyet Savcısına bu konuda dava açma yetki ve görevini vermiştir.

Belirtilen bu temel amaç doğrultusunda, yasadaki her ilgili kavramını, mirasçılık bağı ile sınırlamanın uygun olmadığı, bu nedenle toplanan delillerle yasaya aykırı olarak kurulmuş olduğu anlaşılan evlat edinme ilişkisinin kaldırılmasına yönelik kararın onanması gerekir düşüncesiyle sayın çoğunluk kararına katılmıyorum.

Bir cevap yazın