FATURADAKİ ALACAKLI İLE İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAKLI TARAFIN AYNI OLMADIĞI

Özet: Davacı alacaklılar tarafından davalı borçlu aleyhine başlatılan takip 2 adet faturaya dayalı ilamsız takiptir. Takip dayanağı faturaların incelenmesinden bu faturaların … Tekstil adlı işletmeye sahip … ve ortakları Adi Ortaklığı tarafından davalıya keşide edildiği anlaşılmaktadır. Faturadaki … Tekstil işletme adı olup, takip alacaklısı … Tekstil Ltd.Şt’nin bu faturada herhangi bir sıfatı olmadığından takipte alacaklı taraf ehliyeti olmadığından açılan itirazın iptali davasında da aktif dava ehliyeti bulunmamaktadır. Bu husus mahkemece resen dikkate alınması gereken dava şartıdır. Kabule göre, itirazın iptali davaları takibe sıkı sıkıya bağlı davalardır. Davacılar tarafından 2 adet faturaya dayalı takip yapıldığı halde bilirkişice cari hesaba göre alacağın belirlenmesi ve mahkemecede bu bilirkişi raporunun benimsenmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
E: 2017/5168
K: 2018/6211
K.T.: 29.11.2018
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,gereği konuşulup düşünüldü
– KARAR –
Davacı vekili, davalı ile aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklı faturaya dayalı ilamsız takip başlattığını, davalının takibe haksız itiraz ettiğini belirterek ….İcra Müdürlüğünün 2014/16915 E.saylı dosyasındaki itirazının iptali ile davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı ile cari hesaba dayalı ticari ilişkileri bulunmadığını, takibe konu fatura bedelinin … ile aralarındaki sözlü anlaşma gereği …’in eşine satın aldığı aracının taksitleri ödenmek suretiyle ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, takibe konu faturaların … ve ortakları adi ortaklığına ait olup, taraflar arasında cari hesaptan kaynaklı bir alacak olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacı alacaklılar tarafından davalı borçlu aleyhine başlatılan takip 2 adet faturaya dayalı ilamsız takiptir. Takip dayanağı faturaların incelenmesinden bu faturaların … Tekstil adlı işletmeye sahip … ve ortakları Adi Ortaklığı tarafından davalıya keşide edildiği anlaşılmaktadır. Faturadaki … Tekstil işletme adı olup, takip alacaklısı … Tekstil Ltd.Şt’nin bu faturada herhangi bir sıfatı olmadığından takipte alacaklı taraf ehliyeti olmadığından açılan itirazın iptali davasındada aktif dava ehliyeti bulunmamaktadır. Bu husus mahkemece resen dikkate alınması gereken dava şartıdır.
Diğer yönden alacaklı … tarafından da takip yapılmış isede adi takip dayanağı fatura … ve ortakları adi ortaklığınca düzenlenmiş olduğundan, alacaklı …’in adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı ile şayet … pilot ortak ise bu hususun saptanması değil ise, diğer ortakların takibe katılmamış olması nedeniyle usulüne uygun bir takip bulunmadığı düşünülüp bu duruma göre bir karar verilmesi gerekirken gözetilmemesi yanlış olmuştur.
Kabule göre, itirazın iptali davaları takibe sıkı sıkıya bağlı davalardır. Davacılar tarafından 2 adet faturaya dayalı takip yapıldığı halde bilirkişice cari hesaba göre alacağın belirlenmesi ve mahkemecede bu bilirkişi raporunun benimsenmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 29/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın