Güncel bazı Yargıtay Kararları


—“Davalı erkeğin borçlarını ödemeyerek ortak eve haciz gelmesine sebep olmasına ilişkin kusurlu davranışının davacının kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olup, manevi tazminatı gerektireceği
2. HD. 12.02.2019 T. 1589/911

—“Dava dışı üçüncü kişinin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik düzenlendiği, bahse konu sahte kimlik esas alınarak araç satışının gerçekleştirildiği, noter işlemi sırasında kullanılan sahte nüfus cüzdan suretinin aslı temin edilemediğinden, sahte nüfus cüzdanının iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yapılamadığı uyuşmazlıkta, davalı noterin sorumluluğu kusursuz sorumluluk olup, oluşan zarar ile davalı noter işlemi arasında uygun illiyet bağının kurulduğunun kabulü gerektiği- Davalı noterin kusursuz sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde nedensellik bağının kesildiğini ispat etmesi gerektiği
3. HD. 16.03.2020 T. 849/2393”

—“Uyap üzerinde silinmiş evraklar arasında görülen süre tutum dilekçesinin havale tarihinin, tefhim edilen karara karşı yasal süreye uygun olduğunun anlaşılması halinde süre tutum dilekçesinin kabul edilmesi gerektiği “12. HD. 06.05.2020 T. E: 932, K: 3068

—“Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde, ilk derece mahkemesi tarafından erkeğe kusur olarak yüklenen kadına ödediği nafakalara açıklama olarak “haram olsun” şeklinde not düştüğü yönündeki davranışın dava tarihinden sonra olması nedeniyle erkeğe kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. 2. HD. 17.03.2020 T. E: 1117, K: 2327

Bir cevap yazın