HACİZ SIRASINDA BORÇLUYA AİT GÜNCEL BİR BELGE BULUNMADIĞI

Özet: Dava, alacaklının İİK 99’a dayalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddi talebine ilişkindir. Haczin 3. kişinin ticaret sicilde kayıtlı iş yeri adresinde yapıldığı, haciz adresinin bir odasının davalı 3. kişi De Mobil İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’den kiralandığı, ancak borcun doğum tarihinde borçlu şirket yetkilisi olan ve hacizde hazır bulunan …’ in davalı 3. kişi şirketin ortağı ya da yetkilisi olmadığı, haciz sırasında borçluya ait güncel bir belge bulunmadığı ayrıca davalı 3. kişi şirket borcun doğumundan önce kurulduğu ve borçlu ile 3. kişi arasında organik bağ olmadığı anlaşıldığına göre mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olup mülkiyet karinesinin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir. Ne var ki, davacı alacaklı 3. kişi lehine olan, karinenin aksini ispat edememiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2016/2092
K: 2018/18365
K.T.: 08.11.2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davalı … Kiralama İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yönünden açılan davanın reddine, diğer davalılar yönünden açılan davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı 3. kişiler vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı alacaklı vekili, davalı 3. kişi şirketlerden … İletişim Hizmetleri Ltd.Şti yetkilisi … borçlu şirketin eski ortağı olduğunu, haciz mahallinde yapılan araştırmada borçlu şirkete ait makbuz bulunduğunu, borçlu şirketin içini boşaltmak sureti ile alacaklılardan mal kaçırarak muvazaalı işlemlerde bulunulduğunu belirterek davanın kabulü ile istihkak iddialarının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı 3. kişiler vekili, borçlu şirketin adresinde haciz yapılmadığını, haciz mahallinde değeri olmayan bir makbuz bulunduğunu, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece; borcun doğum tarihinde borçlu şirket yetkilisi olan … in haczin gerçekleştirildiği yerde faaliyet gösteren … İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilisi olduğu, menkullerin borçlu elinde haczedildiği kabul edilmekle ispat yükü üstüne düşen davalı 3. kişilerin istihkak iddiasını ispat edemediği gerekçesi ile davalı 3. kişiler De Mobil İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., … Bilişim İnternet Tekn.Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. ve UGR Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. yönünden davanın kabulü ile 3. kişilerin istihkak iddiasının reddine karar verilmiş, karar davalı 3. kişiler tarafından temyiz edilmiştir.
1.Davalı 3. kişi De Mobil İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. ve … Bilişim İnternet Tekn. Hizm. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
İİK’nin 4949 sayılı Kanun’la Değiştirilen 363/1. maddesinin son cümlesindeki kesinlik sınırının aynı Kanunun Ek 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren artırılan miktarı dikkate alındığında temyize konu değerin 5.980,00 TL’yi geçmediği anlaşılmış olup, mahkeme kararının temyiz kabiliyeti olmadığından temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
2.Davalı 3. kişi …’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, alacaklının İİK’nin 99. maddesine dayalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddi talebine ilişkindir.
Haczin 3. kişinin ticaret sicilde kayıtlı iş yeri adresinde yapıldığı, haciz adresinin bir odasının davalı 3. kişi De Mobil İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’den kiralandığı, ancak borcun doğum tarihinde borçlu şirket yetkilisi olan ve hacizde hazır bulunan …’ in davalı 3. kişi şirketin ortağı ya da yetkilisi olmadığı, haciz sırasında borçluya ait güncel bir belge bulunmadığı ayrıca davalı 3. kişi şirket borcun doğumundan önce kurulduğu ve borçlu ile 3. kişi arasında organik bağ olmadığı anlaşıldığına göre mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olup mülkiyet karinesinin aksinin davacı alacaklı tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir. Ne var ki, davacı alacaklı 3. kişi lehine olan, karinenin aksini ispat edememiştir.
O halde, Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönüne alınarak, davalı UGR Teknoloji San.Tic. Ltd. Şti. açısından davanın reddi yerine oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçe ile kabulüne yönelik hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı 3. kişiler De Mobil İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. ve … Bilişim İnternet Tekn. Hizm. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı 3. kişi UGR Teknoloji San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nin 366. ve 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 08.11.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın