Hayasızca hareketlerde bulunma…

TC YARGITAY
18. Ceza Dairesi
2019/9828 E.
2020/8226 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi 
KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Kasım 21, 2020 – 22:00

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın doğrudan katılanı hedef alarak cinsel organını göstermesi şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hayasızca hareketler suçundan hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın