HER HAFTA TATİLİ GÜNÜ İÇİN GÜNLÜK YEVMİYENİN 1,5 KATI ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

Özet: Hafta tatili ücreti bakımından, günlük … süresinin 7,5 saatten az olup olmadığına, ne kadar daha az olduğuna bakılmaksızın içinde … olgusu bulunan her hafta tatili günü için günlük yevmiyenin 1,5 katı üzerinden hafta tatili ücreti hesaplanmalıdır. Her hafta tatili çalışmasını genel tatilde uygulama yeri olan günlük 1 yevmiye üzerinden belirleyen hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulması hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2015/22507 K: 2018/19393 K.T.: 25.10.2018
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davacının 28.11.2011 tarihinde davalıya ait iş yerinde güvenlik elemanı olarak çalışmaya başladığını, 03.02.2014 tarihine değin kesintisiz devam ettiğini, aylık net 950,00.-TL maaş ve bir öğün yemekle çalıştığını, işe iade davasının … 31. İş Mahkemesinin 2014/59 Esas sayılı dosyası ile devam ettiğini, ücret alacakları noktasında davayı açma zaruretinin doğduğunu, davalı iş yerinde iki vardiya halinde iki güvenlik elemanı çalıştırıldığını, her güvenlik elemanının 12 saat çalıştığını, vardiyaların haftada 1 kez değiştirildiğini, vardiya değişimi olan gün davacının 24 saat nöbette kaldığını, vardiya değişiminin 06:00-18:00 saatlerinde olduğunu, ara dinlenmesi yapmadığını, günde 12 saat … nedeniyle, davacının fazla mesai alacağına hak kazandığını, ayrıca 7,5 saati aşan çalışmasında da davacının fazla mesai ücretine hak kazandığını, 2 vardiya halinde iki güvenlik elemanı istihdam edildiğinden haftanın 7 günü çalışıldığını, vardiya değişimi nedeniyle ayda 2 pazar günü 24 saat çalışıldığını, hafta tatili ücretinin ödenmesi gerektiğini, davacının tüm bayram ve genel tatillerde de çalışmak zorunda kaldığından bu dönem ücretlerinin de ödenmesi gerektiğini, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, yargılama sürecinde iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, … hizmet dökümünde davacının 27.01.2012-03.02.2014 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı ve davacının hizmet süresinin 2 yıl 6 gün olduğu, davalı tarafça dosyaya işyeri sicil dosyası içersinde sunulmuş olan ücret bordroları bulunduğu, bu ücret bordrolarının ocak, mart, nisan 2012 dönemine ait olup, davacının işten çıkış tarihinden 11 ay öncesine ait olduğu, davacı tarafından ihtirazi kayıt konulmadan imzalandığı, tanık anlatımları dikkate alındığında davacının haftanın 6 günü 06:00-18:00 saatleri arasında 4857 sayılı Yasa’nın 68. maddesi ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda 1,5 saat ara dinlenmesi ile 10:30 saat çalıştığı, bir … diliminde davacının 63 saat çalışıp 18 saat fazla mesai yaptığı, dava dilekçesinde iş akdinin işveren tarafından haklı veya geçerli bir sebep olmaksızın feshedildiğinin beyan edildiği, davacı tanık anlatımlarında fesih nedenine ilişkin bir açıklık olmamakla birlikte … işten ayrılış bildirgesinden belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshini içeren yine kod 4’ün yer aldığı, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiği, ıslah dilekçesi de dikkate alınarak bayram ve genel tatil alacaklarından, hafta tatili alacağından ve fazla mesai alacağından 1/3 oranında hakkaniyet indirimi yapıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- … olgusunu işçi ispatlamalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili davacının işe girişinde 2 aylık deneme süresinin sigortasının yapılmadığını, davacının işe giriş tarihi olarak 28/11/2011 olarak kabulünün gerektiğini ileri sürmüştür. Hükme esas bilirkişi raporunda hizmet döküm cetveli esas alınmıştır. Davacı tanıklarının davacıyı doğrulaması karşısında davacı vekilinin ileri sürdüğü işe giriş tarihinin somut olayda sübut bulmasının yanı sıra davacının işe iade davasında hizmet süresinin “Davacının davalı işverenlik nezdinde Kasım 2011 – Şubat 2014 tarihleri arasında güvenlik ve resepsiyon görevlisi sıfatı ile belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştığı” şeklinde ifade edilmesi ve işe iade davasındaki bu kararın onanarak kesinleşmesi karşısında davacının işe giriş tarihinin iddia gibi 28/11/2011 olarak kabulü gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
Davacının tüm hak ve alacakları tespit edilecek yeni hizmet süresine göre yeniden değerlendirilmelidir.
3-Hafta tatili … ücreti bakımından, günlük … süresinin 7,5 saatten az olup olmadığına, ne kadar daha az olduğuna bakılmaksızın içinde … olgusu bulunan her hafta tatili günü için günlük yevmiyenin 1,5 katı üzerinden hafta tatili ücreti hesaplanmalıdır. Her hafta tatili çalışmasını genel tatilde uygulama yeri olan günlük 1 yevmiye üzerinden belirleyen hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulması hatalıdır.
F)SONUÇ: 
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın