HİLELİ OTOMOBİL SATIŞI KİLOMETRE SAYACININ DEĞİŞTİRİLMESİ

T.C.
YARGITAY
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2012/8591
Karar : 2013/20052
Tarih : 16.12.2013

5237 s. TCK157
ÖZET
Araç alım satımı yapan sanığın sattığı otonun kilometre bilgilerini düşürmek suretiyle katılanı dolandırdığı iddiasıyla açılan davada, aracın ruhsat ve sahiplik bilgileri ile varsa önceki servis kayıtları incelenip, teknik bilirkişi tarafından araç üzerinde inceleme yaptırılarak kilometresinde oynama olup olmadığı, varsa bunun hangi tarihte yapıldığı, aracın devrini veren önceki sahibi dinlenerek araç kilometresi ve müdahalenin sanığın sahiplik döneminde olup olmadığı hususları araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda; galerici olmadığı halde bazı zamanlarda, araç alım satımı yapan sanığın katılana sattığı otonun kilometre bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı, kilometresinin 100.000 civarı düşürülerek katılana satılmak suretiyle dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada, aracın ruhsat ve sahiplik bilgileri getirtildikten sonra, varsa önceki servis kayıtları da incelenip, teknik bilirkişi tarafından araç üzerinde inceleme yaptırılarak kilometresinde oynama olup olmadığı, varsa bunun hangi tarihte yapıldığı, haricen satın alınan aracın devrini veren önceki sahibi dinlenilerek araç kilometresi tespit edilip, sanığın sahibi olduğu tarihte olup olmadığı hususları araştırılıp aydınlatıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın