İBRANAME İMZALAMAYAN İŞÇİYE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE BASKI ALTINDA İSTİFA DİLEKÇESİ ALINDIĞINI GÖSTERİR

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2018/3933 E.

2018/16972 K.

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE
İLK DERECE
MAHKEMESİ : … 28. İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
… Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun istinaf sebepleri yerinde olup, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, ancak mevcut delil durumuna göre dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesine ihtiyaç olmadığı anlaşıldığından, HMK ‘nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne karar vermiştir.
… Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere ve özellikle, ilk derece mahkemesinin davacının istifa ettiği, istifa ederek iş akdini sonlandırma iradesini ortaya koyduğu, işe iade davası açılabilmesinin en önemli koşulunun feshin işveren tarafından yapılması gerektiği, tanıkların istifa dilekçesinin imzalanması sürecine tanık olmadıkları, tanıklardan birinin mobbing olmadığını beyan ettiği diğer tanığın da kendisinin de istifa etmesi sebebiyle olaydan haberi olduğunu beyan ettiği ancak diğer beyanlarının duyuma dayandığı, istifanın işçinin haklı nedenlerine dayalı olarak yapıldığı iddiasının alacak davasının konusu olduğu, işe iade davası hususunda feshin işveren tarafından yapılmadığı gerekçesiyle verdiği red kararının Bölge Adliye Mahkemesince, isabetli olarak Genel Müdürlük ve … Yakası 2. Bölge müdürlüğünde aynı işte çalışmakta olan kanun takip memurlarının beşinin de iş akitlerine son verilmiş olması, yine davacı tanıklarınca ayrı ayrı görüşme esnasında işverenlik yetkililerince baskıyla belge imzalatılmaya zorlanıldığının beyan edilmesi, tüm tanıklarca davacının istifasını gerektirir bir durumun olmadığının ifade edilmiş olması, istifa dilekçesinde herhangi bir neden açıklanmadığı gibi istifa eden birinin ibraname imzalamasının da hayatın olağan akışına uygun davranış biçimi olmaması, yine istifa eden bir işçiye kıdem ihbar yerine geçecek şekilde ne nam altında olursa olsun ödeme yapılmış olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde mevcut istifa dilekçesine davacıdan baskı altında alınan istifa dilekçesinin gerçeği yansıtmadığının, dolayısıyla geçerliliği bulunmadığının ve yine davacının iş akdinin sonlandırılmasını gerektirir başkaca haklı veya geçerli sebeplerin de davalı işverenlikçe ispat edilemediğinin ve buna bağlı olarak feshin geçersizliğine karar verildiğinin anlaşılmasına göre; davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonuç itibariyle doğru olan kabul kararın 6100 sayılı HMK’nın 370. maddesi uyarınca bu açıklama ile ONANMASINA, 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın