İCRA TAAHHÜDÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Asıl alacağın brüt asgarî ücretin üzerinde olması gerekir.
2. Yapılan hesaplamanın icranın hesabıyla aynı olması gerekir. Bu nedenle icradan hesap çıkartılması gerekir.

3. Alacak kalemlerinin tek tek yazılması gerekir.
4. Takip öncesi işlemiş faiz, takip tarihinden taahhüt tarihine kadar işleyen faiz, taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faizin ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
5. Makbuzsuz giderlerin hesaplamaya dahil edilmemesi gerekir.
6. İcra programları gün ve faiz hesabını yanlış yapabilir. Gözden geçirmek gerekir.
7. Taahhüdün istinabe/talimatla değil esas icra müdürlüğünden alınması gerekir.
8. Tebligat sadece borçlu vekiline değil, borçluya da yapılmalı. Aksi takdirde taahhüdü ihlâlde beraat söz konusu olabilir.
9. Taahhüde uyulmaması durumunda hukukî ve cezaî neticelerinin ne olduğu açıkça yazılmalıdır.
10. Ödeme günlerinin haftasonuna denk gelmemesi gerekir.
11. Taahhüt alınabilmesi için icra takibinin kesinleşmesi şart. İcra takibi kesinleşmeden alınan ve ihtiyatî hacizde alınan taahhütler geçersizdir.
12. Taahhüdün alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar kabul edilmesi gerekir. Stajyer avukatların yaptığı taahhüdü kabul beyanı da geçerlidir. Alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar taahhüt kabul edilmez ise taahhüt geçersiz hâle gelecektir. Ancak, borçlu tarafından ilk taksit yerine getirildiği takdirde ikinci ödeme tarihine kadar, alacaklı tarafından taahhüt kabul edilebilir.
13. Takip açarken faizin hukuka uygun talep edilmesi gerekir. Aksi takdirde hakim re’sen faizin hukuka uygun olup olmadığını inceleyip taahhüdü ihlâlden beraat verebilir.
14. Ödeme şartının ihlâli halinde taksit tarihinden itibaren üç ay içinde şikâyette bulunmak gerekir.

Bir cevap yazın