İHALENİN FESHİ, İHALEYE YERİNE YOLLAR KAPALI OLDUĞUNDAN ULAŞILAMAMA

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/24059
KARAR NO:2017/1426
KARAR TARİHİ:07.02.2017
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

İHALENİN FESHİ, İHALEYE KATILIM YÖNÜNDEN FİİLİ İMKANSIZLIK VARSA, BU DURUMUN İHALEYE KATILIMI AZALTTIĞI GÖZETİLEREK İHALENİN FESHİ GEREKİR.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi borçluların icra mahkemesine başvurularında; 04.01.2016 tarihli ihale günü yoğun kar yağışı nedeniyle …-… köy yolunun kapalı olduğu, ihaleye katılımcıların gelemediği ve ihaleye katılımın gerçekleşmediği, bu nedenle taşınmazların gerçek değerinin altında satıldığı iddiasıyla ihalenin feshine karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; mahkemece, ihale günü köy yolunun kapalı olup olmadığının tespiti için … Kaymakamlığına yazılan müzekkereye verilen 10.03.2016 tarihli yazı cevabında “yoğun kar yağışı nedeniyle 04.01.2016 tarihinde … yolunun kapalı olduğu”nun bildirildiği, 14.04.2016 tarihli celsede dinlenen tanık beyanlarıyla da ihale günü köy yolunun kapalı olduğunun belirlendiği görülmektedir. O halde mahkemece, 04.01.2016 tarihli ihale günü ihalenin yapılacağı köy yolunun kapalı olması nedeniyle ihaleye katılım yönünden fiili imkansızlık olduğu, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın