İHALENİN FESHİ- MAHCUZLARIN ARALARINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK BULUNDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE BİRLİKTE SATILMASI-YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/25527
KARAR NO: 2017/2317
KARAR TARİHİ:21.02.2017
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda ihaleye konu menkul malların ayrı ekonomik değerlere haiz olmaları ve kendi aralarında ekonomik bütünlüğün bulunmaması nedenleriyle ayrı ayrı satışlarının yapılması gerekirken, tüm malların birlikte satılmasının doğru olmadığı gerekçesiyle ihalenin feshinin talep edildiği, mahkemece şikayetin reddine karar verilerek borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, mahkemece alınan bilirkişi raporunda ekonomik bütünlük hususu irdelenmiş ve menkul malların ayrı ekonomik değerleri olduğu da belirtilerek ayrı ayrı satılmaları gerektiği rapor edilmiş, mahkemece yeterli olmayan bilirkişi raporu dikkate alınmayarak şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan mahcuzların birlikte satılması, eş söyleyiş ile tek bir ihalede satılması kural olarak mümkün değildir. Ancak, mahcuzların aralarında ekonomik bütünlük bulunduğunun belirlenmesi halinde birlikte satılmaları mümkündür.

Her ne kadar mahkemece yeterli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilmemesi yerinde ise de; mahkemece, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak satışa konu menkuller arasında ekonomik bütünlük bulunup bulunmadığı, tarafların menfaatleri ile değer artışı ve talep görme hususları birlikte değerlendirilerek menkullerin birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı satılmasının uygun olacağı tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın