İHTİYATİ HACİZ KARARINA İSTİNADEN, ALACAKLININ TALEBİ OLMADAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ RESEN HACİZ YAPMASI YASAYA VE USULE AYKIRIDIR

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2016/7496
KARAR NO : 2016/25332
KARAR TARİHİ:13.12.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun; alacaklı vekili tarafından kendisine ait dosya alacağı üzerine haciz konulması talebinde bulunulduğunu ancak icra müdürlüğünce alacaklı vekilinin talebi olmaksızın re’sen maaşına haciz konulduğunu belirterek icra müdürlüğü işleminin iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece icra dosyası içerisinde ihtiyati haciz kararı bulunduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 78. maddesine göre ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konulmasını isteyebilir. Yine İİK’nun 261. maddesinde “Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde….kararın infazını istemeye mecburdur. ” ifadesine yer vermiştir. Bu durumda haciz ancak alacaklı tarafın bu husustaki talebi üzerine konulabilir, icra müdürlüğünce ihtiyati haciz kararına dayanılarak re’sen haciz kararı verilemez.

Somut olayda; icra müdürlüğünün alacaklı vekilinin 12/05/2015 tarihli haciz talebinde açıkça belirttiği talebini aşarak re’sen maaş haczi yapması usul ve yasaya aykırıdır.

O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile borçlunun maaşına konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın