İŞ YERİNDE İŞÇİNİN İŞ SAATİ DIŞINDA “İNTİHAR” EDEREK YARALANMASI

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/15670
KARAR NO. 2017/4283
KARAR TARİHİ. 22.5.2017

ÖZET: işverene ait iş yerinde çalışan sigortalı işçinin iş saatleri dışında “intihar” ederek yaralanması halinde , SGK’ nın iş yerinde meydana gelen iş kazası sebebiyle Kurum sigortalısına yapılan geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi masraflarını kusursuz olan davalı işverenden rücuan tahsilini isteyemeyeceği.

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, tarafların vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

1-)Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre sair temyiz itirazlarının reddine.

2-)Dava, 09.05.2011 tarihinde davalı işyerinde meydana gelen iş kazası sebebiyle Kurum sigortalısına yapılan geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi masraflarının davalıdan rücu an tahsili istemine ilişkindir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; iş kazasının, davalıya ait iş yerinde çalışan sigortalının iş ve çalışma saatinin dışında, 01 Mayıs Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece yarısında madende bulunan istinat duvarından atlamak suretiyle meydana geldiği anlaşılmakta olup, alınan kusur raporunda işverenin kusuru olmadığı, kazalı sigortalı tarafından teşebbüs edilen intihar girişimi olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davaya konu olay kazalı sigortalı tarafından teşebbüs edilen intihar girişimi olarak değerlendirildiğinden davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Kurum aleyhine, davada haksız çıkan taraf olarak nitelenip, vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, hükmedilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Hüküm fıkrasına 4. bent eklenerek; “Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 1.786,74,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ibaresinin yazılmasına ve kararın bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine, 22.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın