İYİLEŞTİRME PROJESİNİN SOMUT VERİLERE DAYALI OLMADIĞI VE  İFLAS KARARI VERİLMESİNİN TABİ OLMASI

Özet: Mahkemece davacı şirket hakkında iflas erteleme kararı verilmiş ise de dosya kapsamından davacı şirketin aktifinin pasifini karşılama oranının %50’nin altında olup, sunulan iyileştirme projesinin de somut verilere dayalı olmadığı gözetilmeksizin kaldı ki tedbirle birlikte iflas erteleme kurumundan yararlandığı anlaşılan davacı şirketin 5 yıllık süre sonunda da borca batıklığının devam etmesi sebebiyle İİK’nın 179/b-7 maddesi uyarınca iflas kararı verilmesinin tabi olmasına göre, mahkemece res’en davacı şirketin iflasına karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2018/1451
K: 2018/5234
K.T.: 12.11.2018
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde müdahil banka vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
İflasın ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirket temsilcisi, hissedarı olduğu şirketin borca batık olduğunu, sunulan iyileştirme projesi ile borca batıklıktan kurtulabileceklerini ileri sürerek iflasın 1 yıl süre ile ertelemelerini ve tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahil vekili, iyileştirme projesinin gerçeklikten uzak olduğunu, iflas erteleme şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batıklık durumunun devam ettiği ertelemenin maddi ve biçimsel koşullarının oluştuğu, davacı şirketin iyileşme ümidinin bulunduğu ve özellikle iyileştirme projesi kapsamında belirlenen kısa vadeli ödemelerini gerçekleştirdiği, daha önceki dönemde ödeyemediği vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun cari dönemlerini dahi ödediğinin görüldüğü ayrıca 3 ayda cari dönem ödemelerinden sonraki aylarda tahsil etmek üzere 18.382,17 TL gelir elde ettiği, böylelikle iyileştirme projesinin inandırıcı ve ciddi olduğu gerekçesiyle talebin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, müdahil banka vekili temyiz etmiştir.
Her ne kadar mahkemece davacı şirket hakkında iflas erteleme kararı verilmiş ise de dosya kapsamından davacı şirketin aktifinin pasifini karşılama oranının %50’nin altında olup, sunulan iyileştirme projesinin de somut verilere dayalı olmadığı gözetilmeksizin kaldı ki tedbirle birlikte iflas erteleme kurumundan yararlandığı anlaşılan davacı şirketin 5 yıllık süre sonunda da borca batıklığının devam etmesi sebebiyle İİK’nın 179/b-7 maddesi uyarınca iflas kararı verilmesinin tabi olmasına göre, mahkemece res’en davacı şirketin iflasına karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde iflas erteleme talebinin kabulü doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil Yapı Kredi Bankası A.Ş. vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.11.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın