K.M.K, BAHÇE DUVARI, KAT MALİKLERİ KURULU, TARAF TEŞKİLİ

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2014/2895
KARAR NO:2014/4179

KARAR TARİHİ:10.3.2014

MAHKEMESİ : Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/09/2012
NUMARASI : 2010/1533-2012/1296

Dava dilekçesinde, projeye aykırılığın giderilmesi ve müvekkile ait bağımsız bölümün P.. Bulvarı yönündeki bahçe duvarının yıkılarak kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dilekçesinde, davalı site yönetimi tarafından onaylı mimari projeye aykırı olarak ve kat malikleri kurulunca oybirliği ile alınan bir karar bulunmadan bahçe duvarı yapmak suretiyle davacıya ait bağımsız bölümün cadde ile irtibatını kestiğini ileri sürerek bu duvarın yıkılarak kaldırılmasını istemiş; mahkemece, apartmanın çevresine örülen duvarın binanın emniyeti için gerekli olduğu, Kat Mülkiyeti Kanununa bir aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 27.09.2010 tarih 2010/9182 esas, 2010/11974 karar sayılı ilamı ile, kat malikleri kurulu kararının alınmasına olumlu oylarıyla katkıda bulunan tüm kat maliklerinin davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkeme kararını bozması üzerine yapılan yargılama sonunda aynı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19.maddesinin 2. fıkrasına göre, kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yargılama sırasında yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda dava konusu edilen duvarın ana taşınmazın onaylı mimari projesinde yer almadığı açıklanmıştır. Kaldı ki duvar yapılan işlemin dayanağı olarak gösterilen 29.01.2005 tarihli kat malikleri kurulu olağan toplantısında bahçe duvarı yapılmasına ilişkin karar alındığı, ancak 32 bağımsız bölüm malikinden 19’unun asaleten ya da vekil vasıtasıyla toplantıya katıldığı ve oy kullandığı dikkate alındığında, bahçe duvarı yapılmasına ilişkin kararın tüm kat maliklerinin beşte dördünün onayı ile alınmadığı anlaşıldığından, mahkemece davanın kabulü ile bahçe duvarının yıkılarak kaldırılması ve projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi yerine, uygun bulunmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.03.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın