Kat Mülkiyeti İlgili Davalar – Görevli Mahkeme

20. Hukuk Dairesi

2017/3086 E.
2018/7897 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacılar vekili, 7 nolu bağımsız bölümlerinin davalıların malik ve kiracısı oldukları üst kattaki 11 numaralı daireden gelen su kaçağı nedeni ile ağır hasar gördüğünü, Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/35 D. İş sayılı dosyası ile tespit yapılarak taşınmazdaki ağır hasarın fotograflar ile de kayıt altına alındığını, davalıların hasar bedelini ödemediklerini, müvekkillerinin başka bir eve kiracı olarak taşındıklarını mağdur olduklarını ileri sürerek, 5.000,00 TL’nin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama aşamasında talebini 7.900,00 TL olarak ıslah etmiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile 7.900,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafında temyiz edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinde “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur” hükmü,
Kanunun 19. maddesinde, “Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur” hükümleri,
Kanunun 33. maddesinde, “……Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir” hükmü,
Aynı Kanunun Ek-1 maddesinde ise, “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir” hükmü düzenlenmiştir.
Anataşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat mülkiyeti kurulu olduğu, davanın ise üst kattaki bağımsız bölümden gelen su sızıntısı nedeniyle alt kattaki bağımsız bölümde oluşan hasar ve zararın tazmini istemine ilişkin olduğu anlaşılmakla, davanın bu
niteliğine göre olayda Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanacaktır. Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca, bu kanundan doğan her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesince çözümleneceği gözetilerek taraflar arasındaki davaya sulh hukuk mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın