KAYBOLAN ARTIRMA TUTANAĞI İÇİN İHYA YOLU İLE gidilmesi mümkün olup ihalenin feshi sebebi değildir.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

2017/195 E.
2017/1317 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki … ve… tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi icra müdürlüğü icra mahkemesine başvurusunda; 06/11/2015 tarihli ihale aşamasında tutulan 1.açık artırma tutanağı ile ihaleye katılanların söyledikleri fiyatların yazılı bulunduğu artırma tutanağının dosyadan kaybolduğunu ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece, ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür. Kaybolan artırma tutanağı için ihya yolu ile gidilmesi mümkün olup ihalenin feshi sebebi değildir.
Taşınmaz ihalelerinde uygulanan İİK’nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshini isteyebilecek kişiler sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerdir.
Şikayetçi icra müdürlüğünün sadece İİK 133. maddesi uyarınca ihalenin kaldırılması yetkisi olup, İİK 134/2. maddesi kapsamında ihalenin feshini isteyecek ilgililer arasında olmadığından aktif husumet yokluğu nedeni ile istemin reddi yerine yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Taşınmazın hissedarının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın