KAZA SEBEBİ İLE ARAÇ PERT OLMUŞ İSE DEĞER KAYBI TALEP EDİLEMEZ

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

2013/18994 E.

2014/458 K.

MAHKEMESİ : Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/05/2013
NUMARASI : 2005/281-2013/338

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan ve birleştirilen davaların kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı İçişleri Bakanlığı vekili vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana Emniyet Müdürlüğüne ait motosikletin davalı polis memuru A. M.’in sevk ve idaresinde iken 10.06.2005 tarihinde diğer davalı F.. Ö..’ün sürücüsü olduğu araç ile çarpıştığını, tespit raporuna göre hasar, değer kaybı ve ikame araç bedeli zararı bulunduğunu ileri sürerek, şimdilik toplam 15.571,71 TL’nin davalılardan kusurları nispetinde tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile 16.649,84 TL hasar, 4.000 TL değer kaybı, 750 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 21.339,84 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.Birleştirilen 2011/559 E.sayılı davada, davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A. M. tarafından 10.06.2005 tarihli trafik kazasında yaralanması nedeniyle hazine aleyhine açılan davada Adana 2. İdare Mahkemesinin 20.000 TL manevi tazminata hükmettiğini, başlatılan icra takibinde polis memuruna toplam 24.945 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek, 24.945 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kazaya sebebiyet veren karşı araç sürücüsü davalı F.. Ö..’ten rücuen tahsilini talep ve dava etmiş, birleştirilen Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/1059 E. sayılı davasında da davacı İçişleri Bakanlığı vekili, Adana 2. İdare Mahkemesinde görülen davaya binaen başlatılan icra takibinde ödenen 2.882,72 TL vekalet ücretinin 21.09.2011 ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı Fevzi’den tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı A. M. vekili, davanın reddini istemiştir.
Davalı F.. Ö.., kazada kusuru bulunmadığını beyan etmiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kazanın meydana gelmesinde davalı F.. Ö..’ün %100 oranında kusurlu olduğu, davacıya ait motosiklette 10.981,08 TL hasar, 2.500 TL değer kaybı, 750 TL kazanç kaybı bulunduğu, yaralanan polis memuru tarafından davacı aleyhine açılan davada Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen hükme göre yapılan ödemelerin de davalı Fevzi’den tahsili gerektiği gerekçesiyle 2005/281 E. sayılı asıl davada davalı A M. yönünden açılan davanın reddine, 10.981,08 TL hasar, 2.500 TL değer kaybı, 750 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 14.231,08 TL maddi tazminatın davalı Fevzi’den tahsiline, birleştirilen 2011/559 E. sayılı davada 24.945 TL’nin 22.05.2011 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, birleştirilen Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/1059 E. sayılı davasında 2.882,72 TL’nin 21.09.2011 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin birleştirilen davalar yönünden tüm, asıl dava yönünden aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2) Asıl dava, trafik kazasından kaynaklanan hasar, değer kaybı ve kazanç kaybı tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda aracın 2. el piyasa rayiç bedelinin 19.000 TL olup, onarım faturasına göre hasar bedelinin 16.649,84 TL olduğu, aracın pertinin daha uygun olmasına rağmen onarım yaptırılması nedeniyle belirlenen en düşük onarım bedeli dikkate alınarak 10.981,08 TL hasar bedeli (KDV dahil), 2.500 TL değer kaybı ve 750 TL kazanç kaybı bulunduğu görüşü kabul edilerek, toplam 14.231,08 TL maddi tazminatın davalı Fevzi’den tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak aracın pertinin uygun olduğunun anlaşılmasına göre, olay tarihindeki aracın 2. el piyasa rayiç bedeli ile kazadan sonraki sovtaj (hurda) değerinin belirlenmesi ve piyasa rayiç değerinden sovtaj değerinin mahsubu ile gerçek zarar tespit edilerek, aracın pert olması nedeniyle araçtaki değer kaybını talep edemeyeceği de gözetilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, asıl davaya ilişkin yazılı şekilde verilen kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin birleştirilen davalar yönünden tüm, asıl dava yönünden sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin asıl dava yönünden temyiz itirazlarının kabulü ile asıl davaya ilişkin hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 492 Sayılı Harçlar Yasası’nın 13/J maddesi uyarınca davacı İçişleri Bakanlığı’ndan harç alınmamasına 16.01.2014gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın