Kazanılmış hak, yıkım, ruhsat, yapı kullanma izni, yapı tatil tutanağı

Danıştay 6. D.,

E. 2019/7006
K. 2020/946

T. 4.2.2020
ÖZET: Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yapı tatil tutanağı düzenlenerek yıkılması gerekmekte,
Ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden önce, yürürlükteki plana aykırı olarak ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere para cezası verilmemesi ve anılan kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

“…Dava dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığa konu yapıların yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinin “…Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilmez. …”hükmü uyarınca iptal edilmesi üzerine davalı idarece söz konusu yapıların ruhsatsız duruma düştüğünden bahisle aynı Kanunun 32. maddesi uyarınca anılan yapıların ruhsata uygun hale getirilmesi için bir aylık süre tanınmasına ilişkin 26/01/2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile 42. maddesi uyarınca 81.369,56 TL para cezası verilmesine ilişkin 26/01/2015 tarih ve 9 sayılı kararının tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin ve AİHM kararlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde verilen Dairemiz yerleşik kararlarına göre, sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yapı tatil tutanağı düzenlenerek yıkılması gerekmektedir.
Ancak;yıkım işlemi tesis edilmeden önce, yürürlükteki plana aykırı olarak ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere para cezası verilmemesi ve anılan kişilere yıkıma konu taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle; dava konusu yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınmasında herhangi bir hata veya hilesi bulunmayan davacıya para cezası verilmesinde ve bedelinin davacıya ödenmeden ruhsatsız duruma düşen yapıların yıkımı yolunda tesis edilen encümen kararlarında hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Bir cevap yazın