KEFİLİN MAAŞININ 3/4’NE HACİZ KONULMASINA İLİŞKİN MUVAFAKAT BEYANI HACİZ SIRASINDA İCRA BASKISI VE HACİZ TEHDİDİ ALTINDA ALINMIŞ OLUP, DAVACININ BU KABULÜ KENDİSİNİ BAĞLAMAZ

T.C
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/12987
KARAR NO: 2016/24056
KARAR TARİHİ:22/12/2016
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

ÖZET:Davacının maaşının 3/4’ne haciz konulmasına muvafakat ettiğini beyan ettiği ve davalı banka tarafından da kredi borcunun tahsili amacıyla davacı kefilin maaşından kesintiler yapıldığı tüm dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır.
Ne var ki davacının haciz sırasındaki bu beyanı icra baskısı ve haciz tehdidi altında alınmış olup, davacının bu kabulü kendisini bağlamaz. Bu itibarla, davacının bu beyanının borcu kabullendiği anlamına geldiğinin kabulüne imkan yoktur. Açıklanan nedenle, mahkemece takipten dolayı menfi tespit talebi kabul edildiği halde, yanlış değerlendirme ile istirdat talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, dava dışı ….n davalı bankadan kullandığı tüketici kredisine kefil olduğunu, asıl borçlu borcunu ödemeyince davalı bankanın aleyhine icra takibi yaptığını ve haciz sırasında maaşının 3/4’nün kesilmesi konusunda muvafakat vermek zorunda kaldığını, ve maaşından 9.550 TL. kesinti yapıldığını, asıl borçlu hakkında takip semeresiz kalmadan aleyhine kefil olarak takip yapılmasının yasaya aykırı olduğu gibi, haciz sırasında alınan muvafakatın da geçerli olmadığını ileri sürerek, takipten dolayı borçlu olmadığının tespiti ile haksız kesilen 9.550 TL.nin istirdadına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı kefilin de borçtan sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın istirdat talebi bakımından reddine, davalı bankanın davacıdan dava konusu alacağı talep etme hakkı bulunmadığından dava tarihi itibariyle davacının davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacının dava dışı …’ın kullandığı tüketici kredi sözleşmesini kefil olarak imzaladığı, davalı banka tarafından davacı kefil ile dava dışı asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıldığı ve 8.6.2012 tarihinde davacı evinde haciz işleminin uygulandığı sırada, davacının
maaşının 3/4’ne haciz konulmasına muvafakat ettiğini beyan ettiği ve davalı banka tarafından da kredi borcunun tahsili amacıyla davacı kefilin maaşından kesintiler yapıldığı tüm dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır.

Ne var ki davacının haciz sırasındaki bu beyanı icra baskısı ve haciz tehdidi altında alınmış olup, davacının bu kabulü kendisini bağlamaz. Bu itibarla, davacının bu beyanının borcu kabullendiği anlamına geldiğinin kabulüne imkan yoktur. Açıklanan nedenle, mahkemece takipten dolayı menfi tespit talebi kabul edildiği halde, yanlış değerlendirme ile istirdat talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme
yolu kapalı olmak üzere, 22/12/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın