KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15184
K. 2020/3693
T. 4.3.2020

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Olarak Çalışan Davacının Yapmadığı Doktor Ziyaretlerini Yapılmış Gibi Sisteme Girmesi Doğruluk ve Bağlılığa Aykırılık Oluşturduğu – İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayandığından İstek Konusu İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddine Karar Verileceği )
• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacının Feshe Konu Olayla İlgili Savunması 01.10.2013 Tarihinde Alınmış Aynı Durumdaki İşçilerle İlgili Yapılan Soruşturma Akabinde Feshe Yetkili Makama 24.10.2013 Tarihinde Mail Yolu İle Bildirimde Bulunulduğu ve İş Sözleşmesinin Aynı Tarihte Feshedildiği Dikkate Alındığında Fesih İçin Anılan 6 İş Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçmediği – Kıdem ve İhbar Tazminatı )
• HAKLI FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı – Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Olarak Çalışan Davacının Yapmadığı Doktor Ziyaretlerini Yapılmış Gibi Sisteme Girmesi Doğruluk ve Bağlılığa Aykırılık Oluşturduğu/İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayandığından İstek Konusu İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddedileceği )
• ALTI İŞ GÜNLÜK FESİH SÜRESİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı – Davacının Feshe Konu Olayla İlgili Savunması 01.10.2013 Tarihinde Alınmış Aynı Durumdaki İşçilerle İlgili Yapılan Soruşturma Akabinde Feshe Yetkili Makama 24.10.2013 Tarihinde Mail Yolu İle Bildirimde Bulunulduğu ve İş Sözleşmesinin Aynı Tarihte Feshedildiği/Fesih İçin Anılan 6 İş Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçmediği )
• DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRILIK ( Kıdem ve İhbar Tazminatı – Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Olarak Çalışan Davacının Yapmadığı Doktor Ziyaretlerini Yapılmış Gibi Sisteme Girmesi Doğruluk ve Bağlılığa Aykırılık Oluşturduğu/İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayandığından İstek Konusu İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddi Gerektiği )
4857/m.26
ÖZET : Dava; kıdem ve ihbar tazminatı istemine ilişkindir. Davalı işveren tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının yapmadığı doktor ziyaretlerini yapılmış gibi sisteme girdiği tespit olunduğu için feshin haklı nedene dayandığını savunmuştur. Davacının savunmasında kabul ettiği üzere yapılmayan doktor ziyaretlerinin yapılmış gibi sisteme girilmesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturmaktadır. Mahkemenin de kabulü bu yönde olup somut uyuşmazlıkta fesihte hak düşürücü sürenin değerlendirilmesi gerekir. 4857 Sayılı İş Kanununun 26. maddesinde fesihte hak düşürücü süre düzenlenmiş olup, Dairemiz uygulamasında 6 iş günlük hak düşürücü sürenin feshe konu olayların feshe yetkili makama ulaşma tarihinden itibaren işleyeceği kabul edilmektedir. Davacının feshe konu olayla ilgili savunması 01.10.2013 tarihinde alınmış, aynı durumdaki işçilerle ilgili yapılan soruşturma akabinde feshe yetkili makama 24.10.2013 tarihinde mail yolu ile bildirimde bulunmuştur. Davacının iş sözleşmesinin aynı tarihte feshedildiği dikkate alındığında fesih için anılan 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçmediği sonucuna varılmalı ve işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığından istek konusu ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar verilmelidir.
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, Davacının davalıya ait işyerinde 01/09/2010-24/10/2013 tarihleri arasında ilaç mümessili olarak çalıştığını, sektörde ilaç mümessili olarak çalışan işçilerin, ilaç tanıtımı ile ilaç firmalarının doktor ve eczanelerle iletişimlerini, ilaç firmalarının ürettikleri ürünlerin maksimum seviyede satışını sağladıklarını, ilaç mümessillerinin çalışmalarının firmalar tarafından … ve … denilen sistemle takip edildiğini, bu sistemlerde ilaç mümessillerinin doktor ve eczanelere yaptığı ziyaretlerin ilaç mümessilinin görev yaptığı sahada kaç kutu ilaç satıldığının takibinin yapıldığını, davalı işveren tarafından davacı ile birlikte 52 çalışanın işinin 24/10/2013 tarihinde haklı neden olmadan feshedildiğini, fesih sebebi olarak davacının Saha Ziyaret Yönetmeliği ́ne aykırı davranmasının gösterildiğini, oysaki davacının 04/11/2013 tarihine kadar raporlu olduğunu, davacının başarılı bir personel olduğunu ve bu yönden davalı işveren tarafından takdir belgeleri verildiğini, davacının yapmış olduğu bir ziyarete ilişkin olarak basit bir maddi hata yaptığını ve iş akdinin de bu nedenle feshedildiğini, yapılan bu hata nedeniyle davalı işverenin herhangi bir zararının olmadığı gibi davacını da menfaat elde etmediğini, davalı işverenin aynı anda 52 işçiyi işten çıkarttığını ve yerine yeni mümessiller aldığını, henüz davacının iş akdinin feshedilmeden yeni mümessillere eğitim verilmesinin iş akdinin haksız olarak feshedildiğini gösterdiğini, davalı işverenin, davacının yapmış olduğu maddi hatayı 01/10/2013 tarihinde öğrendiğini, buna rağmen iş akdinin 6 günlük yasal sürede feshedilmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.
B- ) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, davacının davalıya ait iş yerinde tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalıştığını. Davacının sorumluluğu dahilindeki bölgede bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ́nde görev yapan… ́ı ziyaret etmemesine rağmen, raporlarında 29/05/2013, 03/06/2013, 12/08/2013, 26/08/2013 ve 03/09/2013 tarihlerinde ziyaret etmiş gibi gösterdiğini, maddi bir hata olması halinde davacının bu hususu raporları düzenlemeden önce düzeltme imkanını bulunduğunu ancak bun uyapmadığını ve davalı işveren vermiş olduğu yazılı savunmasında bunu kabul ettiğini, davacıya tebliğ edilen işyerindeki doktor ve eczane ziyaretlerine ilişkin yönetmelikte gerçeğe aykırı ziyaret raporu düzenlenmesinin tespiti ihlalinde iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilebileceğine ilişkin hüküm bulunduğunu, davacının görev ve sorumluluklarının, ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinmek, ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, kamu veya özel kurumların doktorlarını, sağlık ocaklarını belirlemek, ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamada bulunmak, ilaç fiyatları ve kredi şartları ile ilgili rapor yazmak ve raporu amirine iletmek olduğunu bu tanımlamaların ilgili yönetmeliklerle de tarif edildiğini, davalı işverenin, mümessillerin yapmış olduğu işleri … Teknoloji Şirketi unvanlı bağımsız bir şirket vasıtasıyla takip ettiğini, bu şirketin sağlıklı ve verimli veri elde edebilmesi için ilaç mümessilinin, gerçek verilere dayalı rapor hazırlaması gerektiğini, … Teknoloji Şirketi işletimcilerinin davalı işverene şüpheli ziyaret uyarısında bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını, davacının bulunduğu bölgenin müdürünün bu olayla ilgili olarak davacıdan savunma istediğini, davacının yazılı savunmasında doktorla yüz yüze çalışma yapmadığını, doktoru görmeden masasına broşür bırakarak çalıştığını kabul ettiğini, davacının herhangi bir ziyaret yapmadan birçok defa ziyaret yapılmış gibi rapor hazırlamasının davacının maddi hata yapmadığını gösterdiğini, davacının iş akdinin de davacının sadakat yükümlülüğüne aykrı davranışları nedeniyle 4857 Sayılı sayılı İş Kanunu ́nun 25/II-e ve h maddeleri uyarınca haklı olarak feshedildiğini, fesih işleminin davalı işverenin Ceo ́su olan … ́na sunulduğunu, yetkilinin onay vermesi üzerine de fesih işleminin yapıldığını, savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. D- ) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E- ) Gerekçe:
1- )Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Davacı işçi iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, davalı işveren tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının yapmadığı doktor ziyaretlerini yapılmış gibi sisteme girdiği tespit olunduğu için feshin haklı nedene dayandığını savunmuştur.
Mahkemece davacının davranışının işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu kabul edilmekle birlikte yasal 6 iş günlük süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmediği gerekçesi ile istek konusu tazminatların kabulüne dair hüküm kurulmuştur.
Davacının savunmasında kabul ettiği üzere yapılmayan doktor ziyaretlerinin yapılmış gibi sisteme girilmesi doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturmaktadır. Mahkemenin de kabulü bu yönde olup somut uyuşmazlıkta fesihte hak düşürücü sürenin değerlendirilmesi gerekir.
4857 Sayılı İş Kanununun 26. maddesinde fesihte hak düşürücü süre düzenlenmiş olup, Dairemiz uygulamasında 6 iş günlük hak düşürücü sürenin feshe konu olayların feshe yetkili makama ulaşma tarihinden itibaren işleyeceği kabul edilmektedir.
Davacının feshe konu olayla ilgili savunması 01.10.2013 tarihinde alınmış, aynı durumdaki işçilerle ilgili yapılan soruşturma akabinde feshe yetkili makama 24.10.2013 tarihinde mail yolu ile bildirimde bulunmuştur. Davacının iş sözleşmesinin aynı tarihte feshedildiği dikkate alındığında fesih için anılan 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçmediği sonucuna varılmalı ve işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığından istek konusu ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar verilmelidir. Mahkemece hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilerek her iki isteğin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın