KOCA KUSURLU OLSA DA KADININ KOCASINA ŞEREFSİZ O.Ç. DEMESİ ‘HAKLI KISKANÇLIK’ OLARAK GÖRÜLEMEZ

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

2014/11214 E.

2014/22765 K.

MAHKEMESİ :İzmir 3. Aile Mahkemesi
TARİHİ :03.03.2014

NUMARASI :Esas no:2013/410 Karar no:2014/156

Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece; “evlilik birliğinin kocanın kusurlu davranışları sonucu temelinden sarsıldığı” kabul edilerek, kocanın boşanma davasının reddine, kadın tarafından açılan birleştirilen boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir. Oysa, davalı-davacı (kadın)’ın da, kocasının çalıştığı iş yerine giderek kocasına “şerefsiz, orospu çocuğu” diyerek hakaret ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkeme, kadının bu davranışını “haklı kıskançlık” olarak görmüş ise de, kocanın gerçekleşen güven sarsıcı tutum ve davranışı, kadına açıklanan şekilde kocasının kişilik değerlerine sözle saldırıda buluma hakkı vermez. Bu sebeple davalı-davacı (kadın)’ın sarf ettiği sözler, tepki sınırlarını aşmıştır. Kadının bu haksız tutum ve davranışı karşısında koca için de boşanma davası açmak hakkı doğmuştur. Gerçekleşen bu duruma göre koca tarafından açılan boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre kadının birleştirilen boşanma davası ve fer’ileri hakkında yeniden karar verilmesi gerekli hale geldiğinden davacı-davalı (koca)’nın bu davaya ve fer’ilerine ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 13.11.2014 (Prş)

Bir cevap yazın