MAAŞ HACZİ İÇİN İŞ YERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI YETERLİ OLUP, TEKİT YAZISINA GEREK YOKTUR

İİK-MADDE 357 :İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/80
KARAR NO:2016/63 K
KARAR TARİHİ:13.10.2016

Borçlunun çalıştığı iş yerine yazılan maaş haciz müzekkeresi için cevap verilmemesi halinde tekit amaçlı yeniden müzekkere gönderilmesi hususunda kanunda bir düzenleme bulunmadığı, bir kez gönderilmiş olmasının kanuna göre yeterli olduğu.

DAVA :
Davacı alacaklı vekili 04.07.2016 tarihli dava dilekçesinde Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip de İcra Müdürlüğü’nün 28.06.2016 günlü işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece,Memur muamelesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde dava dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar ederek ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu M. Gıda Meş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne İİK’nun 355.nci Maddesi uyarınca ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, müzekkerinin işverene 20.05.2016 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin 28.06.2016 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357.nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesinin şikayetin reddine dair kararının da somut olarak uygun düşmediği bu suretle davacı vekilinin istinaf başvurusun kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Dikili İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/68-56 E. K. sayılı kararının HMK 353/1-b-(2) maddesi gereği kaldırılarak, Şikayetin KABULÜ ile Dikili İcra Müdürlüğünün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle icra müdürlüğünün 28.06.2016 günlü işleminin İPTALİNE;

Şikayetin niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına peşin alman harcın istek halinde davacıya iadesine,

Şikayetin niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Şikayetin niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda İİK’nun 364.ncü maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın