MUVAZAA NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA ACİZ VESİKASINA GEREK YOKTUR

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

ESAS NO            : 2017/5431
KARAR NO         : 2019/11337

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ            : Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ                      : 11/02/2016
NUMARASI               : 2014/558 – 2016/164
DAVACI                     : F.Z.
DAVALILAR              : 1- M.G.
                                    2- G.E.

Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Gökhan E. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacının davalılardan Mehmet G. aleyhine açtığı mal paylaşımı davasının devam ettiğini, aynı zamanda boşanma kararıyla birlikte hükmedilip kesinleşen maddi ve manevi tazminatın davalı Mehmet G.’ten tahsili için Hatay 4. İcra Md.nün 2014/7..1 sayılı dosya ile icra takibi başlattığını, Medeni Kanuna göre eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine göre her eşin karşılığını vererek elde ettiği mallarda diğer eşin katılım payının bulunduğunu, davalı Mehmet G.’ün boşanma davasından sonra evlilik birliğinde edinilmiş mallara muvazaalı olarak hacizler koydurduğunu, devirler yaptığını, bu amaçla Harbiye Dermaşta Mahallesinde kain 2..8 parsel sayılı taşınmazdaki 190.000,00 TL ipotek borcunu yeniden borçlanarak 391.000,00 TL artırdığını, yeğeni olan diğer davalıya muvazaalı olarak bono vererek icra takibi yaptırdığını, bedevi mıntıkasında kain 1.8 parsel sayılı taşınmazdaki hissesine haciz koydurduğunu, davalıların danışıklı olarak başlattıkları alacaklısı davalı Gökhan, borçlusu davalı Mehmet olan Hatay 1. İcra Müd.nün 2013/1..8 sayılı icra takibi ve takip konusu bononun muvazaalı olduğunu belirterek, muvazaa nedeniyle icra takibi ve takibe konu bononun iptalini talep etmiştir.

Davalı Gökhan E. ve davalı Mehmet G. vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile Hatay 1. İcra Müdürlüğünün 2013/1..8 sayılı icra takibine konu alacaklısı Gökhan E., borçlusu Mehmet G. olan 170.000,00 TL bedelli 20/09/2012 düzenleme tarihli bononun, buna dayanak olarak yapılan Hatay İcra Müdürlüğünün 2013/1..8 sayılı icra takibinin ve bu takibe esas hacizlerin muvazaa nedeniyle iptaline karar verilmiş, hüküm davalı Gökhan E. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesinde ve değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davanın muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası olarak kabul edilerek (BK 19. md) inceleme yapılmasına, bu halde aciz vesikası gerekmemesine, davacı ile davalı Mehmet G.’ün boşandıkları ve boşanma sonucu davacı yararına mali haklara hükmedildiği, yine davacı tarafından davalı Mehmet G. aleyhine açılan katkı payı ve katılma alacağı davası nedeniyle davalı Mehmet’ten alacaklı olduğu, bu davayı açmakta hukuki yararı bulunduğunun anlaşılmasına göre, davalı Gökhan E. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8.732,32 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Gökhan E.’tan alınmasına, 02/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın