ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇUNDAN DOLAYI AYNI BORÇTAN TEKRAR ÜÇ AYA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEMEZ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

Esas No            : 2019/13775
Karar No           : 2020/100
Tebliğname No : KYB – 2019/117888

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık Mehmet Arıkan’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına, birleşen 2016/86 esas sayılı dosya yönünden sanığın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Nizip İcra Ceza Mahkemesinin 12/03/2019 tarihli ve 2018/4. esas, 2019/14 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 14/11/2019 gün ve 94660652-105-27-13766-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2019 gün ve KYB.2019-117888 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede; 

Dosya kapsamına göre, borçlu sanığın Nizip İcra Müdürlüğünün 2017/1..7 esas sayılı icra takip dosyasında, 10/05/2018 tarihli taahhütname ile borcunu 01/06/2018 tarihinde başlayacak şekilde 5 taksit halinde ödemeyi taahhüt ettiği, borçlunun borçlarının bir kısım taksitlerini taahhütnamede öngörülen sürelerde ödememesi nedeniyle alacaklı vekili tarafından yapılan şikâyet üzerine, Nizip İcra Ceza Mahkemesin 2018/8. esas sayılı derdest dosyasının, şikâyete konu takip dosyası ve taahhüdün aynı olması nedeniyle anılan Mahkemenin 26/02/2019 tarihli ve 2018/8. esas 2019/1. sayılı kararı ile incelemeye konu dosya ile birleştirildiği anlaşılmış olup, somut olayda tazyik hapsine konu ödenmeyen taksitlerin aynı borca ilişkin olduğu, 2004 sayılı Kanun’un “Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza” başlıklı 340. maddesinin “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” hükmü karşısında, aynı borç ilişkisi nedeniyle sanık hakkında tekrar 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilemeyeceği cihetle, sanık hakkında aynı eylem sebebiyle açılan ve birleştirilen ikinci davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Nizip İcra Ceza Mahkemesinin 12/03/2019 tarihli ve 2018/49 esas, 2019/14 sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına; 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan          Üye               Üye                  Üye            Üye 
A. TUNCAL    B. AZMAN    S. ÖZTEMİZ     İ. YAVUZ    A. AYAN

 

Bir cevap yazın