ÖĞRETİM ÜYESİNİN, ÖĞRENCİSİ İLE YAKINLAŞMASI İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESİH NEDENİNİ DOĞURUR

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi         

2018/8464 E. 

2018/19153 K.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili,davacının 2008 yılı eylül ayından itibaren davalı … Üniversitesinde öğretim üyesi olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya başladığını, davalı üniversite tarafından davacının iş sözleşmesinin haksız ve hukuka aykırı bir şekilde feshedildiğini ileri sürerek bakiye süreye ilişkin ücret alacağı ve cezai şart alacağını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; idari yargının görevli olduğunu belirterek öncelikle görev itirazında bulunmuş,dava konusu yapılan alacakların zaman aşımına uğradığını, belirsiz alacak davasının koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Bozma ilamı ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece ilk kararında, özel üniversitelerde görev yapan akademik personelin açtığı işçilik alacaklarına ilişkin davalara bakma görevinin idare mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 18/06/2015 tarih ve 2015/16981 E., 2015/22285 K. sayılı ilamı ile; özlük haklara ilişkin uyuşmazlıkta özel vakıf üniversitesi olan davalı aleyhine açılan işbu davaya bakmak görevi adli yargıya yani iş mahkemelerine ait olduğu halde işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken idari yargının görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi hatalı olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak alınan bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün davalı tarafca temyizi üzerine Dairemizin 23/01/2018 tarih ve 2017/21708 E., 2018/1069 K. sayılı ilamı ile “mahkemenin gerekçeli kararının içerik itibarı ile dosyaya ait olmadığı anlaşılmakla HMK. nun 297. maddesine aykırılık sebebiyle, dosyaya özgü olmayan kararın salt bu nedenle bozulması gerektiği” gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece son kararında bozmaya uyularak alınan bilirkişi raporu değerlendirilerek dosya kapsamı itibariyle davalı tarafca davacının iş akdinin feshine yönelik iddianın somut ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatlanamadığı bu nedenlerle işverence yapılan feshin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- İş sözleşmesinin, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
Mahkemece davacının iş akdinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 25/II b,h maddesi gereğince ” Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebep gösterilerek feshedildiği, ancak davalı üniversite tarafından fesih nedeni olarak gösterilen davacının öğrencisi ile ilişkisi olduğuna yönelik iddianın somut ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatlanamadığı gerekçesiyle davacının cezai şart ve bakiye ücret alacaklarına hak kazandığına karar verilmiş ise de;dosyadaki bilgi ve belgeler,davacının savunması,tanık ifadeleri , soruşturma dosyasındaki tanık beyanları ve soruşturma raporu ile bu gerekçe uyuşmamaktadır.
Somut uyuşmazlıkta davacıdan hakkındaki iddialar ile ilgili savunma istenmiş ve davacının üniversiteye verdiği savunmasında; öğrencisi ….’nin sınıf temsilcisi olduğunu, vize ders notlarını temin için odasına diğer sınıf temsilcisi …. ile geldiğini,tüm sınıf temsilcilerinde olması sebebiyle ….’de de telefon numarasının olduğunu, hakkında şikayetçi olan ….’nin şikayetini geri aldığını idari personel aracılığıyla öğrendiğini ifade etmiştir.
Olayın soruşturulması sırasında ifade veren öğrencilerden ….’nin ifadeleri ve dosya arasında tutanak altına alınan …. ile ….’nin mesajlaşmaları, tanık ….’nin …’tan davacı ile …. arasındaki yazışmalarda davacının “bazen o sınırları aşmak gerekebilir” yazdığını gördüğünü ifade etmesi,tanık olarak dinlenen diğer öğrencilerin ifadeleri bir arada değerlendirildiğinde ….’nin davacı ile öğrenci …. arasındaki ilişkiyi ….’den öğrendiği, diğer öğrencilerin ise ….’dan öğrendiklerini, akabinde …. ile davacıyı derslerde takip ettiklerinde davacının dersleri ….’ye karşı anlattığını, aralarında yakınlık olduğunu gördüklerini ifade etmeleri ve davacının savunmasında bu iddiaların sınavlardan düşük not almaları sebebiyle çıktığını belirtmesine rağmen ilk şikayet dilekçesi veren ….’nin bu şikayetini sınavlardan dolayı olduğunun düşünülmemesi için sınavlardan önce yaptığını beyan etmesi ve yine davacının savunmasında …. ile ….’nin birlikte odasına geldiklerini belirtmesi birlikte değerlendirildiğinde davacı ile öğrencisi arasındaki yakınlaşma sabit olup, davacının öğretmenlikle bağdaşmayan davranışı nedeniyle belirli süreli iş sözleşmesinin işverence feshi haklı nedene dayandığından davacının taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup,bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 23.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın