Piknik tüpünün patlaması sonucu meydana gelen ölümden dolayı, tüpün Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca poliçelendirilmesi gerektiğinden Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca tazminatların Güvence Hesabınca karşılanması gerektiği.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

2019/4134 E.
2020/3467 K.

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davada Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nce verilen 25.01.2018 gün ve 2018/İHK-641 Esas sayılı karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, saklanmak üzere tevdi edildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, dosya için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Sigorta Tahkim Komsiyonuna başvuranlar vekili, müvekkillerinin yakını …’ın vefat ettiğini, savcılıkça yapılan soruşturma sonucu ölümün tüpgaz patlamasından meydana geldiğinin belirlendiğini, tüpün hangi firmaya ait olduğunun ve poliçesinin bilinemediğini, ancak tüpün Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca poliçelendirilmesi gerektiğini, bu durumda … Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca tazminatların Güvence Hesabından ödeneceğini, talebe rağmen Güvence Hesabının ödeme yapmadığını ileri sürerek şimdilik başvurucu eş için 2.500.- TL, diğer başvurucular için 500’er TL destekten yoksun kalma tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. Başvuranlar vekili ıslah dilekçesi ile toplam talebini 247.263,90 TL’ye çıkarmıştır.
Aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulan … vekili, vefata sebep olan yangının tüpten kaynaklandığına ilişkin kesin bir bulguya rastlanmadığını, olayın ölenin kendi hatasından kaynaklandığını, hak sahiplerine yapılan ödeme mirasçı sıfatıyla yine hak sahiplerine rücu edileceğinden alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleştiğini, kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağını, en azından müterafik kusur sebebiyle tazminattan indirim yapılması gerektiğini, SGK’nın ödediği tazminat varsa düşülmesi gerektiğini savunarak talebin reddini istemiştir.
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda ölümün piknik tüpünün patlaması sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı, buna göre Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına tabi ve kusursuz sorumluluk esaslarının geçerli olduğu, Genel Şartların 1. maddesi incelendiğinde tüplerin bulundukları yerde infilakı, yangın çıkarması hallerinde zararın sigorta tarafından karşılanması gerektiği, yine aynı şartlar uyarınca zararın kullanma hatasından meydana gelmesinin sonucu değiştirmeyeceği, bu durumda kusur durumuna bakılamayacağı, rücu halinin ancak kast halinde oluşabileceği, tazminat yükümünün kaldırılması ya da azaltılması sorucunu doğuran hallerin zarar görene karşı ileri sürülemeyeceği, buna bağlı olarak kusur incelemesi yapılmasına gerek görülmediği, kast unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle talebin kabulüne karar verilmiştir.
Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti, sigortacı vekili tarafından yapılan itirazı reddetmiştir.
Kararı, aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulan muteriz vekili temyiz etmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, kararın gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 12.668,56 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 07/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın