RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETE KARŞI İCRA TAKİBİ, ŞİRKETİN İHYASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2017/1799
KARAR NO : 2017/2920

Taraflar arasında görülen davada Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.12.2016 tarih ve 2016/529-2016/547 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, …ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı …Devlet Hastanesi’nde yüklenici işverenler yanında işçi olarak çalışan H… vekili tarafından bakanlık aleyhine …İş Mahkemesi’nin 2009/1528 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, 14/09/2010 tarih ve 2010/826 Karar sayılı karar ile davanın kabulüne karar verildiğini, söz konusu kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2010/47654 Esas, 2013/6530 Karar sayılı ilamı ile kesinleşmiş olup mahkeme kararı ile hükmedilen alacakların tahsili amacıyla …6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/13988 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, icra takibi nedeniyle alacaklı tarafa 19/04/2013 tarihinde 50.676,24 TL ödeme yapıldığını. …2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/101 Esas sayılı dosyası ile açılan rücuan alacak davasında davalılar arasında Ö… Gıda Maddeleri Turizm İnş. Nakl. Taah. Temizlik Yemekhane ve Güvenlik Hizm.Tic. Ltd. Şti’de bulunmakta olup, …Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 06/03/2015 tarih ve 2434 sayılı cevabi yazısı içeriğinden adı geçen davalının 6102 sayılı TTK’nun geçici 7. maddesine istinaden 03/12/2013 tarihinde ticaret sicilinden resen terkin edildiğinin anlaşıldığını, bunun üzerine mahkemece taraflarına bahse konu şirketin ihyasının talep edilmesi için yetki ve süre verildiğini belirterek Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 14418 sicilinde kayıtlı iken davalı tarafça resen terkin edilen Ö… Gıda Maddeleri Turizm İnşaat Nakliyat Taahhüt Temizlik ve Yemekhane ve Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketin tüzel kişiliğinin ihyasına, ihya edilen dava konusu şirkete tasfiye memuru atanmasına, yargılama giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre, Ö… Gıda Maddeleri Turizm İnşaat Nakliyat Taahhüt Temizlik Yemekhane ve Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin tüzel kişiliğinin ihyasına, tasfiye memuru olarak şirket yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atanmasına, davacı kendisini vekil ile temsil ettiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap edilen 1.800,00 TL vekalet ücretinin ve davacının yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 71,60 TL harcın temyiz edene iadesine, 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın