RIZASINA AYKIRI OLARAK ARACIN EHLİYETSİZ KİȘİ TARAFINDAN ALINMASI DURUMUNDA MALİKE TRAFİK CEZASI YAZILAMAZ

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ

2019/18946 E.
2020/8274 K.


DAVA : 2918 Sayılı Karayolları Tra!k Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında, Bursa Tra!k Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 Sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/10/2018 tarihli ve 2018/3030 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 14/02/2019 gün ve 17106 Sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2019 gün ve KYB-2019-19708 Sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 16 KPU 43 plakalı motosikletin, E. Yalanca tarafından ehliyetsiz olarak kullanıldığının, karıştığı kaza sonrası tespit edilmesi üzerine, araç sahibi muterize aracını sürücü belgesiz kullandırdığından bahisle idarî para cezası uygulanmış ise de, dosya içeriğinden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca suça sürüklenen çocuk E. Yalanca hakkında, muteriz adına kayıtlı motosikleti çaldığı gerekçesiyle 27/07/2018 tarihli ve 2018/41913 (tel:2018/41913) soruşturma, 2018/19667 (tel:2018/19667) esas. 2018/983 Sayılı iddianamenin düzenlendiğinin ve söz konusu motosikletin sahibinin rızası hilafına zilyetliğinden çıktığının anlaşılması karşısında; muterizin, aracı sürücü belgesiz kişilerce kullanılmasına izin vermekten sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/10/2018 tarihli ve 2018/3030 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, muteriz hakkında, Bursa Tra!k Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 Sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasının kaldırılmasına, 24/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın