RUHSATNAME İLE YÜRÜTÜLMEYEN MESLEKLERDE, MESLEĞİN İCRASI YASAKLANAMAZ

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ
E. 2019/13901
K. 2020/3008
T. 3.6.2020


DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan … ve arkadaşları vekili ile sanık müda!i tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanık müda!nin duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezanın on yıl hapis cezasından aşağı olması nedeniyle 5320 Sayılı Kanun’un 8 maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 318 maddesi gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede; 23 Ekim 2011 tarihinde yerel saatle, 13.41’de Van Şehir Merkezinin yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde, Erçek Gölünün batısında Kasımoğlu Köyü civarlarında, değişik kuruluşlara göre şiddeti 6.7 ile 7.3 arasında değişen yıkıcı bir depremin meydana geldiği, meydana gelen depremin, Van İl merkezinin yanı sıra Erciş İlçesi ve civar köylerde de önemli hasarlara yol açtığı, depremin birinci haftasında, bölgede büyüklüğü; 4.0-4.9 arasında toplam 114 deprem meydana gelmiş olduğu; şiddeti 5,0’dan büyük olan deprem sayısının ise 8 olduğu, bu ilk deprem sonrası artçı şoklar devam ederken bu sefer 9 Kasım 2011 tarihinde şiddeti 5.6 olan ve farklı bir faydan kaynaklanan ikinci bir depremin meydana geldiği, bu depremin merkez üssünün Van İl Merkezinin güney batısında kalan Edremit ilçesi olduğu, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremin tetiklemesi sonucu, Van il merkezinde faaliyet gösteren A. otel’in yıkıldığı, göçük ve enkaz altında kalan 11 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, A. Otel adlı otelin sahibi olduğu şirketin müdürü olan sanığın teşdiden cezalandırılmasına yönelik mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılanlar vekilinin sanığın bilinçli taksir hükümlerine göre cezalandırılması gerektiğine, sanık müda!nin ise savunma hakkının kısıtlandığına, eksik inceleme ile karar verildiğine ve sair nedenlere ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak; 5237 Sayılı TCK’nın 53/6. maddesinde, belirli bir meslek veya sanatın ya da tra!k düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceğinin düzenlendiği, madde uyarınca bir mesleğin icrasının yasaklanabilmesi için o mesleğin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülmesi gerektiği dikkate alındığında, dosya içreğine göre otelin sahibi olduğu şirketin müdürü olan sanığın icra ettiği mesleğin hürriyetini kısıtlayacak şekilde 3 yıl süre ile otel işletmeciliği yapmaktan yasaklanmasına, karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1312 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün otel işletmeciliği yapmaktan yasaklanmaya ilişkin 2. fıkrası 4. paragrafının hükümden çıkarılması suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın