SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ OLMASI

DANIŞTAY 2. DAİRE

ESAS: 2016/2051
KARAR: 2016/3261

İsteğin Özeti: İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce verilen 21/01/2016 günlü, E:2015/410, K:2016/154 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Serkan Mangal Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce 12/04/2016 günlü ara kararı cevabının geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava, sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken, eş durumu özrü sebebiyle alan değişikliği yaparak, halen görev yaptığı İzmir ili, Menemen ilçesi, 9 Eylül Ortaokulu’na Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olarak atanan davacı tarafından, önceki alanına döndürülerek, Sınıf Öğretmeni olarak atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 24/02/2015 günlü, 2060430 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 21/01/2016 günlü, E:2015/410, K:2016/154 sayılı kararıyla; her ne kadar 2012 yılı il içi alan değişikliği kılavuzunun davacının teknoloji ve tasarım öğretmenliği alanına atanmasına dayanak teşkil eden hükümlerinin Danıştay 2. Dairesi’nin 19/04/2013 günlü, E:2012/1175 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ise de, alan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 44. maddesi gereğince idarece önceden ilan edilecek kadrolara hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılması öngörüldüğünden, idarece açık norm kadroların henüz ilan edilmemesi nedeniyle davacının başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, idare mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek bozulmasını istemektedir.

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 44. maddesinde,

“(1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(4) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.

(5) İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.

(6) Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz.” kuralına yer verilmiştir.
2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “Başvuruda Bulunabilecekler” başlıklı Bölümünün 2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve sınıf öğretmenlerinin başvurusuna olanak sağlayan ” … b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına…” ifadesinin; Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanabilmek için özel bir eğitime ihtiyaç bulunduğu ve söz konusu eğitim-öğretim faaliyetinin sunulduğu öğrencilerin niteliği dikkate alındığında, 07/07/2009 günlü, 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına aykırı biçimde dava konusu edilen 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına” yolundaki düzenleme ile Sınıf Öğretmenlerinin alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ve Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmesine olanak sağlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay İkinci Dairesi’nin 19/04/2013 günlü, E:2012/11775 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/09/2012 günlü, 5110 sayılı mütalaasına istinaden çıkarılan ve davacının atanmasına dayanak teşkil eden Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14/09/2012 tarihli kamuoyu duyurusunun 1/b maddesinde; sınıf öğretmenlerinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabilecekleri düzenlenmiştir.

Nitekim yukarıda anılan duyurunun 1/b maddesi hakkında “sınıf öğretmenlerinin alanlarında açık norm kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği gerçekleştirilemeyenlerin özür gereklerini karşılamaya yönelik olarak, Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanmasıyla ilgili” kısmı yönünden Danıştay İkinci Dairesi’nin 25/09/2013 günlü, E:2012/11933 sayılı kararı ile “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanabilmek için özel bir eğitime ihtiyaç bulunduğu ve söz konusu eğitim-öğretim faaliyetinin sunulduğu öğrencilerin niteliği dikkate alındığında, 07/07/2009 günlü, 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına aykırı biçimde dava konusu edilen düzenleme ile Sınıf Öğretmenlerinin alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine atanabilmesine olanak sağlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Bulancak İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 yılı özür grubu il dışı alan değişikliği kapsamında İzmir ili, Menemen ilçesi 80. Yıl Asarlık Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine, 04/02/2013 tarihinde de Menemen ilçesi 9. Eylül Ortaokulu’na atandığı ve aynı branşta görevine devam etmekte iken, Danıştay 2. Dairesi’nin alan değişikliğine ilişkin Kılavuzun ilgili hükümlerini iptal ettiğinden bahisle Sınıf Öğretmeni olarak atanmak istemiyle yaptığı başvurunun, alan değişikliğine ilişkin duyuruları takip ederek başvuruda bulunması gerektiğinden bahisle reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

07/07/2009 günlü, 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararının eki (10/10/2012 tarihi itibariyle değişik) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge incelendiğinde, (sıra no:73) Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü mezunlarının Sınıf Öğretmeni olarak atanabileceği ve sadece ilkokulların 1-4 üncü sınıf derslerini okutabileceğinin, (sıra no:77) Teknoloji ve Tasarım alanına atanabilmek için ise Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümü programlarından birinden mezun olmak gerektiğinin karara bağlandığı, Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan davacının anılan karara aykırı bir şekilde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine atandığı, söz konusu alan değişikliğini mümkün kılan düzenleyici işlemlerinin hukuka aykırılığının ise Danıştay İkinci Dairesi’nin 19/04/2013 günlü, E:2012/11775 sayılı kararı ile ortaya konulduğu görülmektedir.

Bu durumda, hukuka aykırı olup, yürütmesinin durdurulmasına karar verilen 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “Başvuruda Bulanabilecekler” başlıklı Bölümünün 2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve sınıf öğretmenlerinin başvurusuna olanak sağlayan ” … b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım alanına…” ifadesinin, Danıştay İkinci Dairesi’nin 19/04/2013 günlü, E:2012/11775 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, anılan karar uyarınca da davacının Teknoloji ve Tasarım alanına atanması mümkün olmadığından dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacı tarafın temyiz isteminin kabulü ile İzmir 5. İdare Mahkemesi’nce verilen 21/01/2016 günlü, E:2015/410, K:2016/154 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, kullanılmayan 48,10 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın