Olası kasıtla işlenen suça teşebbüsün mümkün olamayacağı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Olası kastla öldürmeye teşebbüs
HÜKÜM : – …’a yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan beraat,
– …’a yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81, 21, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Temyizin kapsamına göre, sanık … hakkında mağdur …’e yönelik olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan beraat hükmüne hasren yapılan incelemede,

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nin mağdur …’e yönelik eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık …’nin suçun niteliğine, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık …’nin mağdurlar … ve …’in üzerine doğru traktör sürdüğü ve “sizi öldüreceğim” diyerek bağırdığı, traktörün arka tekerlekleri ile mağdur …’in iki baldırının üzerinden geçtiği, mağdur …’in ise kendi çabasıyla traktörün gidiş istikametinden kendisini kurtardığının anlaşıldığı olayda,

-Sanık …’nin mağdurlar … ve …’e yönelik eylemi ile açığa çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu, bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları gerektiği düşünülmeksizin, yazılı şekilde mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına, mağdur …’e yönelik olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine dair hükümler kurularak eksik cezalar tayini,


-Kabule göre de, niteliği gereği olası kasıtla işlenen suça teşebbüsün mümkün olamayacağının gözetilmeksizin mağdur …’e yönelik eylemin olası kasıtla öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 19/11/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

MAKTULÜN UYURKEN ÖLDÜRÜLMESİNİN AĞIRLAŞTIRICI SEBEP OLDUĞU

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2018/183 E.
2019/5077 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme
HÜKÜM : TCK’nin 81, 62, 53. maddeleri uyarınca; 25 yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçunun sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı nedenin nitelik ve derecesi kabul ve takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafilerinin; eksik incelemeye ve haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine ilişkin ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre;

1)Sanığın soruşturma aşamasında Kolluk, Savcılık ve Sorgudaki savunmaları ile tüm dosya kapsamına göre; eylemi gerçekleştirdiği sırada maktülün uyku halinde olduğunun anlaşıldığı dolayısıyla eylemin “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi” nedeniyle 5237 sayılı TCK’nin 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek eylem sırasında maktulün uyuyup uyumadığı tam olarak tespit edilemediği gerekçesiyle kasten öldürme suçundan TCK’nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
2)Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. ve 2015/85 K. sayılı kararı ile TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümlerinin değerlendirilmesi zorunluluğu,


Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi uyarınca ALEYHE TEMYİZ OLMADIĞINDAN ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 20/11/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

Kasten Yaralama-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargıtay 3. Ceza Dairesi

2018/3422 E. 2018/7596 K

K. Tarihi: 25.04.2018

Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi

Konu: Kasten Yaralama

Özet: Sanık hakkında verilenhükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz üzerine merci tarafından5271 sayılı Kanunun 231/5-14. fıkralarındaki koşullar kapsamında denetlenerek,somut olayda hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunupbulunmadığı, ceza miktarı, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyet, zararıngiderilip giderilmediği, suçun inkılap yasasında belirtilen suçlardan bulunupbulunmadığı ve denetim süresinin doğru tayin edilip edilmediği gibi hususlarailişkin hukuka aykırılıklar nedeniyle denetim yapılabilmesinin, açıklanmasıgeri bırakılan hükmün içeriğine ilişkin olan hukuka aykırılıkların denetlenememesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 7 numaralı protokol’ün2. maddesinde “Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı” başlığı altındadüzenlenen “Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi,mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletmehakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri dedahil olmak üzere, yasayla düzenlenir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olacağıdeğerlendirilmiştir.

Karar: Kasten yaralama suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/1, 87/3 ve 62. maddesi gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/12/2037 tarihli ve 2016/685 Esas, 2017/641 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/01/2017 tarihli ve 2017/1612 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 13.03.2018 tarih ve 2018/2749 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21.03.2018 tarih ve 2018/22792 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mercii İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince, karar tarihi olarak 03/01/2018 olarak yazılması gerektiği halde, 03/01/2017 olarak yazıldığı anlaşılmış ise de; bu hususun yazım hatasından kaynaklandığı ve mahallinde mahkemesince düzeltilebileceği kabul edilerek yapılan incelemede;

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş bulunulması karşısında, kurulan hükmün henüz hukuki bir sonuç doğurmadığı, sanık tarafından denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/11. maddesi uyarınca mahkemece geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verileceği ve söz konusu hükmün açıklanmasından sonra kanun yollarına tabi olduğu kabul edilmekte ise de, Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutularak özgürlüğünün kısıtlanması, yaptırımlara tabi tutulması İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi’nin (AİHS) 6. maddesinde adil yargılanma hakkı başlığında düzenlenen, “1. Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada kendisine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkını haizdir.

Hüküm aleni olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta amme intizamının veya milli güvenliğin veya ahlakın yararına veya küçüğün menfaati veya davaya taraf olanların korunması veya adaletin selametine zarar verebileceği bazı hususi hallerde, mahkemece zaruri görülecek ölçüde, aleniyet davanın devamınca tamamen veya kısmen Basın mensupları ve halk hakkında tahdit edilebilir.

2. Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar masum sayılır.

3. Her sanık ezcümle:

a) Şahsına tevcih edilen isnadın mahiyet ve sebebinden en kısa bir zamanda, anladığı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek,

b) Müdafaasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara malik olmak,

c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçeceği bir müdafii veya eğer bir müdafi tayin için mali imkanlardan mahrum bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkeme tarafından tayin edilecek bir avukatın meccani yardımından istifade etmek,

d) İddia şahitlerini sorguya çekmek, veya çektirmek, müdafaa şahitlerinin de iddia şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek,

e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından meccanen faydalanmak,” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu,

Anayasamızın 90. maddesi uyarınca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarda kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde AİHS iç hukukumuzun uyulması zorunlu bir parçası olduğu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kanun yararına bozma konusu olacağı anlaşılmakla;

Dosya kapsamına göre, müşteki … ‘un yargılama aşamasında, 24/01/2017 tarihli oturumda alınan ifadesinde, “…her ne kadar … bana vurmuş demişsem de daha sonra başka bir şahsın vurduğunu teşhis ettim. … hakkında herhangi bir şikayetim yoktur…” şeklinde beyanının bulunması karşısında, sanığın müştekiyi yaralamadığı ve üzerine atılı suçu işlemediği anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz üzerine merci tarafından 5271 sayılı Kanunun 231/5-14. fıkralarındaki koşullar kapsamında denetlenerek, somut olayda hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı, ceza miktarı, daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyet, zararın giderilip giderilmediği, suçun inkılap yasasında belirtilen suçlardan bulunup bulunmadığı ve denetim süresinin doğru tayin edilip edilmediği gibi hususlara ilişkin hukuka aykırılıklar nedeniyle denetim yapılabilmesinin, açıklanması geri bırakılan hükmün içeriğine ilişkin olan hukuka aykırılıkların denetlenememesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 7 numaralı protokol’ün 2. maddesinde “Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı” başlığı altında düzenlenen “Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olacağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi uyarınca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarda kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde AİHS iç hukukumuzun uyulması zorunlu bir parçası olduğu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının esas bakımından incelenmesi gerekeceği, aynı zamanda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Ceza Genel Kurulunun 22/01/2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararının da itiraz merciinin hem maddi olay hem de hukuki yönden inceleme yapabileceğini değinmesi karşısında; merciince esastan inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği halde, “itiraz merciinin inceleme yetkisinin sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının mevcut olup olmadığı ile sınırlı olduğundan bahisle, itiraz konusu mahkeme kararında CMK’nin 231/5. maddesine aykırılık görülmediğinden, itirazın reddine karar verilmesi” gerekçesiyle; Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/01/2017 tarihli ve 2017/1612 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.04.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.