Hırsızlık, İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali, Mala Zarar Verme

HIRSIZLIĞIN MÜŞTEKİYE AİT MARKETTE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ NEDENİYLE TCK
142/1-B’DEKİ SUÇUN OLUŞTUĞU – MÜŞTEKİDEN
KISMİ İADE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA
RIZASI BULUNUP BULUNMADIĞININ SORULMASI
VE SONUCA GÖRE ETKİN PİŞMANLIK
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ
Özet: Sanığın müştekiye ait markete girerek hırsızlık yaptığının anlaşılması
karşısında sanığın eyleminin TCK’nın 142/1-b maddesinde düzenlenen suçu
oluşturduğu gözetilmeden aynı kanunun 142/1-a maddesi uygulanmak suretiyle hüküm kurulması; 10/07/2010 tarihli kolluk tutanağının içeriğinden sanık yakalandığında suçunu ikrar edip, suça konu malzemeleri çaldığı müştekiye ait işyerini kolluk görevlilerine göstererek eşyaların henüz yasal müracaatı bulunmayan müştekiye teslimini sağladığının anlaşılması karşısında gerçekleşen kısmî iade nedeniyle müştekiden kısmî iade hükümlerinin uygulanmasına rızası bulunup
bulunmadığı sorularak sonucuna göre sanık … hakkında etkin pişmanlık
hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay

 1. Ceza Dairesi
  E: 2015/2457 K: 2018/638 K.T.: 01.02.2018
  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması
  1 / 3