Takibe konu ilamın bozulması sonrası verilen yeni ilam – yeni bir icra emri veya muhtıra çıkarmak suretiyle isteyebilir.

Özet:


Mahkemenin kabulünün aksine, ikinci takibin konusu ilam ve ilk takibin konusu ilam tarafları aynı olan ve aynı alacağa dair ilamlardır. Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/83 Esas ve 2006/304 Karar sayılı kararı Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nce bozulduğundan ortadan kalkmıştır. Bundan sonra ancak bozmaya uyularak verilen 2008/233 E. 2009/124 sayılı karar dayanak gösterilerek takibe devam olunabilir. Alacaklı yeni ilama göre istenebilecek alacak ve fer’ilerini önceki dosyadan yeni bir icra emri veya muhtıra çıkarmak suretiyle isteyebilir. Bu durumda sonradan mükerrer olarak açılan takip dosyasına yapılan ödemeninde devam edecek ilk takip dosyasında yapıldığının kabulü gerekir. 

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/2123
Karar No:2013/4974
K. Tarihi:4.4.2013

iptali

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Alacaklı SGK Başkanlığı vekili tarafından borçlu aleyhine başlatılan ve devam eden ilamlı icra takibine konu ilamın, temyiz edilmesi sonucunda bozulduğu, bozma uyarınca verilen hükmün yeni bir takibe konu edildiği ve borcun ödendiği belirtilip, takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkemece takiplere dayanak ilamların farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


İİK’nun 33/2. maddesinde “İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir,” hükmüne yer verilmiştir.
Alacaklı vekili tarafından Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/83 Esas ve 2006/304 Karar sayılı ilamı Kayseri 5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/563 Esas sayılı dosyasında takip konusu yapıldıktan sonra, dayanak ilam Yargıtay’ca bozulduğundan bu dosyada takibin durdurulmasına karar verilmiş; alacaklı tarafından, bozmaya uyularak verilen Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/233 Esas ve 2009/124 Karar sayılı ilamı ise Kayseri 8. İcra Müdürlüğü’nün 2009/4435 sayılı dosyasında takibe konulmuştur.


Mahkemenin kabulünün aksine, ikinci takibin konusu ilam ve ilk takibin konusu ilam tarafları aynı olan ve aynı alacağa dair ilamlardır. Bünyan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/83 Esas ve 2006/304 Karar sayılı kararı Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nce bozulduğundan ortadan kalkmıştır. Bundan sonra ancak bozmaya uyularak verilen 2008/233 E. 2009/124 sayılı karar dayanak gösterilerek takibe devam olunabilir. Alacaklı yeni ilama göre istenebilecek alacak ve fer’ilerini önceki dosyadan yeni bir icra emri veya muhtıra çıkarmak suretiyle isteyebilir. Bu durumda sonradan mükerrer olarak açılan takip dosyasına yapılan ödemeninde devam edecek ilk takip dosyasında yapıldığının kabulü gerekir.

O halde borçluya yenileme emri çıkarılan Kayseri 5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/563 Esas yenileme ile 2012/8820 Esas numarası alan dosyasına da fotokopisi sunulan makbuzla yapılan ödemenin B.K. 84. maddesi de nazara alınarak gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile yapılacak inceleme sonucuna göre bir değerlendirme yapılıp karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Davacı-borçlu vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 04.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın