…takip dayanağı araç rehin sözleşmesi incelendiğinde, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 84 vd maddeleri gereğince ”düzenleme şeklinde” yapılmadığı, aynı Yasanın 90. maddesine göre ” onaylama ” biçiminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Yargıtay – 8 . Hukuk Dairesi

Esas: 2013/4375
Karar: 2013/7530
Karar Tarihi: 21.05.2013

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Takibe itiraz Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR Borçlu aleyhine, … 47. Noterliği’nin 04.11.2011 tarihli ve 35526 yevmiye numarasıyla onaylanmış ”araç rehin sözleşmesi” ne dayalı olarak taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmıştır. Borçluya örnek 44 no’lu icra emrinin tebliği üzerine, borçlu vekili borcun ödendiğini, takip talebine, müvekkilinin borçlu olduğuna dair belgenin eklenmediğini, takibin haksız olduğunu bildirerek takibin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece, borcun ödenerek senetlerin geri alındığı iddiasının, İİK’nun 33. maddesinde yazılı belgeyle ispatlanamadığı gerekçesiyle itiraz ve şikayetin reddine karar verilmiş, karar borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. İİK’nun 150/h maddesinde; alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilamda veya ilam mahiyetini haiz belgelerde tespit edilmiş olması halinde, ilamların icrasına dair hükümlerin kıyasen uygulanacağı, aynı Yasanın 38. maddesinde ise, ilam mahiyetindeki belgelerin; mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletlerin olduğu belirtilmiştir. Somut olayda; takip dayanağı araç rehin sözleşmesi incelendiğinde, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 84 vd maddeleri gereğince ”düzenleme şeklinde” yapılmadığı, aynı Yasanın 90. maddesine göre ” onaylama ” biçiminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 21.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın